Infrakits lättanvända lösningar och expertstöd hjälper till att öka anammandet och lyckas med implementeringen

Infrakits lättanvända lösningar och expertstöd hjälper till att öka anammandet och lyckas med implementeringen

Infrakit ser till att alla projektparter arbetar med de senaste planerna och scheman för att undvika slöseri med resurser och dyra fel, samtidigt som effektiviteten på arbetsplatsen ökar. Våra erfarna experter arbetar nära kunderna och besöker deras byggarbetsplatser och kontor vid behov. Vi utformar alltid våra servicelösningar efter kundernas behov för att uppnå de bästa resultaten.

Med hjälp av ett implementeringsprojekt kan vi tillsammans uppnå bästa möjliga resultat, baserat på våra kunders feedback. Detta projekt börjar med en grundlig Infrakit-utbildning. Därefter arbetar vi med implementeringen av Infrakit i gemensamma workshops där vi väljer ut målsättningar, skapar en plan och sätter tydliga mål och indikatorer för verksamheten. Våra experter samarbetar med kunderna för att genomföra pilotprojekten under hela deras livscykel.

Byggt enligt planerna

Infrakit möjliggör enklare samordning av planer och kvalitetssäkring, vilket leder till slutprodukter av hög kvalitet, som är färdiga och lämpliga för digital konstruktion. Aggregering av det som faktiskt byggts möjliggör framstegs- och kvalitetskontroll.

”Infrakit används som projektbank i projektet – alla planer och kvalitetsuppdrag i realtid hanteras genom Infrakit. Detta är viktigt för projektets intressenter som vill att kvalitetsigenkänning ska ske omedelbart under arbetet och inte på det traditionella fördröjda sättet. Utan Infrakit skulle kvalitetsimplementeringen inte bara försenas, utan den skulle också kräva mer arbete: kvalitetsrapporter och lagring av dessa i en projektbank. Nu finns det inget behov av det, utan alla kvalitetsmätningar och verkligt byggda mätningar visas i realtid när punkterna tas.
Samtidigt kan kvalitetsdata kombineras med platsen, till exempel materialcertifikat, trummor, och så vidare, dokumenteras. Det är möjligt att titta på vilka kvalitetsmätningar som finns i varje enskilt fall.”
– Sami Laakso, projektledare, Kreate i projektet Klaukkala Bypass

Statusrapportering och dokumentation

Pilotprojekten följs systematiskt enligt projektplanen. Projektets resultat jämförs sedan och mäts med de ursprungliga målen som definierats i workshoparna. Efter projektet skapar vi en slutrapport som tydligt redovisar projektets utmaningar, fördelar och möjligheter. Utifrån den informationen skapar vi en uppföljande handlingsplan för kunden. Genom konkreta åtgärder underlättar den det praktiska arbetet och digitaliseringen av design och byggande.

Medvetenhet om realtidsläget och projektets framstegsstatus finns på plattformen som kan nås genom olika enheter, till exempel smartphones och surfplattor som är lätta att använda i fält. Övervakning av projektförloppet kan göras med hjälp av kartläggning och loggpunkter för maskinstyrning, foton, ortofoton och drönarvyer.

”HSY kan se foton och färdigställda rörledningsnät via Infrakit. Fotona ger värdefull information om hur anläggningsarbetet fortskrider. Infrakits ortofoton har lovordats, eftersom de ger en uppdaterad bild av läget. Under implementeringsfasen kan förmännen också se bilderna och lägesbilderna i Infrakit på byggarbetsplatsen, på sina surfplattor.
– Tomi Mäkelä, huvudinspektör i projektet: Jokeri Light Rail

Damyanti Rathore
June 23, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Infrakit ökar förtroendet för entreprenörerna i infrastrukturprojekt genom att tillhandahålla realtidsinformation

Infrakit ökar förtroendet för entreprenörerna i infrastrukturprojekt genom att tillhandahålla realtidsinformation

Entreprenörer behöver tillgång till all projektinformation för att uppfylla projektägarnas krav, och det är där Infrakit kan hjälpa till. Infrakit omvandlar dina projekt till mer kontrollerade processer som möjliggör ett mer harmoniserat arbetssätt.

En vanlig utmaning för entreprenörer är att hålla sig inom budgeten och tidsschemat, samtidigt som infrastrukturägarens krav uppfylls. Infrakit sertill att alla parter i infrastrukturprojektet arbetar med de senaste planerna och aktuellt schema för att undvika resursslöseri och att dyra fel uppstår, samtidigt som du har möjlighet att fakturera för allt extraarbete.

Genom att ha tillgång till realtidsinformation är du ständigt uppdaterad om allt som sker på byggarbetsplatsen i syfte att öka tilliten i hela organisationen.

”Det är enkelt på dessa grunder: genom öppenhet och insyn kan man följa hur projektet fortskrider och arbetstiden nyttjas på ett mer effektivt sätt än tidigare.”
Jag ser inga andra alternativ för hur infrastrukturprojekt kommer att genomföras i framtiden: en kombination där byggarbetsplatser drivs genom maskinstyrning och system för byggarbetsplatsledning som t.ex. Infrakit. Det finns inga andra sätt att färdigställa infrastrukturprojekt på. Detta är Arbetssättet med stort A. Jag kan inte föreställa mig något annat sätt.”
– Lantmäterichef, Petri Honkanen, Lahtis stad, om projektet Suoniitynkatu, en gata i ett bostadsområde

Tack vare ett mer effektivt arbetssätt minskar resursslöseriet och det krävs mindre omarbetning, och detta leder direkt till ett mer hållbart sätt att bygga.

Kostnadsbesparingar i de totala projektkostnaderna möjliggörs genom fortlöpande dokumentering

Tack vare den fortlöpande dokumenteringen av projektets fortskridande, kvalitetskontroll och överlämningsmaterial kan du enkelt hålla reda på vad som görs på din byggarbetsplats och se till att dina underleverantörer arbetar effektivt. Detta säkerställer att de gör rätt saker, håller sig till det planerade tidsschemat och upprätthåller kvaliteten utan att överdebitera dig.

Maskinanvändningsdata och lastbilsövervakning, tillsammans med volym- och schemaläggningsspårning, kan öka effektiviteten på byggarbetsplatsen och tunga maskiners effektivitet från 50 % till 90 %.

”Vi ville ha all maskinstyrning på ett och samma ställe.” Detsamma gäller foton, modeller och uppdatering av nya versioner. Tidigare använde vi flera program med olika portaler. Detta innebar att vi var tvungna att skicka modeller flera gånger. På Infrakit samlas de ihop. I ett nyckelfärdigt kontrakt som detta finns det många modeller och uppdateringar. Istället för att gå igenom fem olika portaler håller det sig nu till en. Sammantaget ger detta en mycket effektivare maskinstyrning.”
– Eirik Frimannslund om projektet PEAB building E6 Moelvkrysset (på engelska)

Damyanti Rathore
June 6, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.