Infrakit deltar i anläggningen av Spårjokern

Spårjokern är en 25 kilometer lång järnvägsförbindelse mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. Helsingfors och Esbos stadsfullmäktige godkände år 2016 en projektplan som utgjorde grunden för planeringen och påbörjandet av projektet för anläggning av Spårjokern i juni 2019. Busslinje 550, som löper längs samma sträcka, är den livligast trafikerade linjen i Helsingforsregionen, och ingen busstrafik kommer att kunna hantera den ökande trafikvolymen. Spårjokern kommer att ersätta busslinje 550, som för närvarande nyttjas av ungefär 40 000 människor dagligen. Spårjokern väntas användas för uppskattningsvis 91 000 resor på vardagar år 2030, och antalet väntas öka till 125 000 år 2050. Anläggningsetappen för Spårjokern förväntas vara slutförd år 2023 och den börjar trafikeras år 2024.

Spårjokern väntas användas för uppskattningsvis 91 000 resor på vardagar år 2030, och antalet väntas öka till 125 000 år 2050.

En s.k. alliansmodell tillämpas på planeringen och anläggningen av Spårjokern, vilket innebär att kunder, designers och entreprenörer skapar en gemensam organisation. Kunderna är Helsingfors och Esbo städer. Efter en offentlig upphandling valdes Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy och NRC Group Finland Oy ut som designers. Konstruktörer är YIT Oy och VR Track Oy.

Spårjokern byggarbetsplats. Foto: Spårjokern

Tomi Mäkelä från YIT, som är chefsinspektör i Spårjokern-projektet, är även Infrakit-huvudanvändare. Mäkelä ser många fördelar med att ta hjälp av Infrakit för detta modellbaserade projekt. ”Vi använder många foton vid anläggningen. Förmän, anställda och grävmaskinsoperatörer laddar upp en stadig ström av foton på hur anläggningsarbetet fortskrider till Infrakit. Vi har för närvarande mer än 10 000 foton av projektet. Detta är ett stort antal som hela tiden ökar. Vi skapar mappar för fotona. Vi har även gjort det så enkelt som möjligt att lägga till foton i mapparna.”

“Vi har för närvarande mer än 10 000 foton av projektet.”

Tomi Mäkelä, chefsinspektör, Spårjokern

Linnoitustie, Espoo Leppävaara, foto: Spårjokern

Infrakit underlättar också samarbetet inom alliansen. ”HSY kan se foton och färdigställda rörledningsnät via Infrakit. Fotona ger värdefull information om hur anläggningsarbetet fortskrider. Infrakits ortofoton har lovordats eftersom de ger en uppdaterad lägesbild,” säger Mäkelä. ”Under implementeringsfasen kan förmännen också se bilderna och lägesbilderna i Infrakit på byggarbetsplatsen, på sina surfplattor.”

”HSY kan se foton och färdigställda rörledningsnät via Infrakit. Fotona ger värdefull information om hur anläggningsarbetet fortskrider. Infrakits ortofoton har lovordats eftersom de ger en uppdaterad lägesbild,” säger Mäkelä.

Anläggningen av Spårjokern är ett enormt projekt som måste ta hänsyn till en stor mängd faktorer. ”Exempelvis skapar vi förbifartsleder för busslinje 550 och utför byggarbeten på gator, vilket emellanåt kan innebära problem för fotgängare och för trafikflödet. Å andra sidan har människor visat förståelse för begränsningar och förseningar som uppstått pga. förändrade trafikarrangemang,” säger Mäkelä.

Infrakits kartvy över Åggelby. Foto: Spårjokern

Vid anläggningen av Spårjokern tas miljöfrågor på allvar. Hänsyn tas till viktiga naturområden längs sträckan. Förutom att göra natur- och miljöstudier har alliansen bedömt situationen för t.ex. den tjockskaliga målarmusslan, flygekorrars livsmiljöer och främmande arter. Utöver att ta hänsyn till frågor rörande biologisk mångfald måste anläggningsarbetet exempelvis ta förorenade områden och områden som innehåller sulfat i beaktande.

Spårjokern byggarbetsplats bredvid köpcentret Sello. Foto: Spårjokern

Liksom Spårjokern-alliansen arbetar Infrakit för att skapa mer hållbar anläggning av infrastruktur. Infrakit Groups vd Teemu Kivimäki föredrar att dela in mer hållbar infrastruktur i tre delar. ”På individnivå erbjuder vi infrastrukturkonstruktörer det bästa möjliga verktyget för datahantering. Infrakit låter kunder, designers och konstruktörer få åtkomst till samma realtidsvy så att de kan använda datan för bygg- och kvalitetsbedömningsändamål. Eftersom alla nödvändiga uppgifter om byggverksamheten finns tillgängliga i en enda molntjänst blir de enklare att dela, och man sparar såväl tid som materiella resurser.

“Eftersom alla nödvändiga uppgifter om byggverksamheten finns tillgängliga i en enda molntjänst blir de enklare att dela, och man sparar såväl tid som materiella resurser.”

Teemu Kivimäki, vd för Infrakit Group Oy

På samhällsnivå kan vi bidra till att säkerställa att data hanteras på ett korrekt sätt och därigenom minimera förseningar och oförutsedda extrakostnader i projekt som kanske är små eller omfattande, t.ex. Spårjokern. Detta sparar naturresurser och underlättar för slutanvändarna, när anläggningstiden inte förlängs i onödan. Ur ekologisk synvinkel omfattar våra kärnvärden lägre utsläpp och hållbar konstruktion av hög kvalitet,” sammanfattar Kivimäki.

Se här för mer och regelbundet uppdaterad information om anläggningen av Spårjokern.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.