Utvecklingsprojekt för riksväg 3 för 70 miljoner euro slutfört ett år tidigare än planerat

Utvecklingsprojekt för riksväg 3 för 70 miljoner euro slutfört ett år tidigare än planerat

Byggarbetet för projektet för Finlands riksväg 3 startade sommaren 2020 och avslutas i november 2022, ett år tidigare än planerat. Enligt den ursprungliga planeringen skulle vägen öppnas för trafik hösten 2023.

Motorvägen genom Hämeenkyrö har rustats upp genom konstruktionen av en 10 kilometer lång sträcka med dubbla körbanor med fyra körfält. Vägen har 3 plankorsningar och 11 broar. Infrakit har varit en del av implementeringen genom hela projektet, ända från designstadiet till platsövervakning och kvalitetssäkring.

Den nuvarande genomsnittliga dagliga trafikvolymen på avsnitten längs länken på riksväg 3 är mellan 2 500 och 16 900 bilar per dag. År 2040 beräknas den genomsnittliga dagliga trafiken öka till mellan 2 800 och 24 700 bilar per dag. Andelen tunga lastbilar i den totala trafiken varierar mellan 6 % och 16 % (Vayla.fi).

Projektet har utförts av finska Trafikverket och kontrakterats av Destia. Det nya vägavsnittet kommer att minska restiden mellan Helsingfors och Vasa och förbättra trafikflödet och säkerheten på motorvägen.

Stora infrastrukturprojekt kräver omfattande planering

Bra planering är en viktig faktor för att undvika förseningar i schemat. Infrakit har varit involverad i projektet ända från början och samlat in designdata.

Som en del i digitaliseringen av branschen gör Infrakits programvara det lättare att arbeta i olika steg. Programvaran effektiviserar informationsflödet, från designbordet via implementering till rapportering.

Platsdata exekverades med en traditionell entreprenörsmodell, men vägdesignlösningarna var de första att utformas och utvecklades samtidigt. Den digitala plattformen har effektiviserat designprocessen.

Kartor och 3D-modeller tillgängliga för alla planerare har visat hur planerna fortskridit.Gällande övervakning, kan Infrakit användas för att kontrollera behandlingen och noggrannheten av data. Detta gör att arbetsfortskridandet kan övervakas nästan i realtid. Dessutom kan exakta data jämföras med de designade ytorna och nivåerna enligt strukturella toleranser.

Digitalisering och effektivisering av informationsflödet påverkar beslutsfattande och uppföljning och bidrar avsevärt till förmågan att hålla deadlines.

Smidig kommunikation på plats minskar förseningar

Att svara på utmaningar och förändringar och fatta beslut under projektets gång är avgörande för att hålla schemat. Under byggnadsarbete genereras enorma mängder data på plats och att kunna organisera och dela dessa data påskyndar arbetet avsevärt.

Med insamlade data är det mycket lättare att bygga upp en bild av situationen och följa arbetet. Det underlättar också beslutsfattande när det finns tillräckligt med kontextuella data och fakta som uppbackning.

Med Infrakits plattform kan användare ladda upp ortofoton såsom kartbilder, på vilka planer kan visualiseras. Det gör det lätt att se att vägar, väglinjer och konstruktioner har byggts enligt platsdesignen. Detta förenklar övervakningen av genomförande och fortskridande av arbeten såsom trottoarer, vägmarkeringar och efterbehandlings- och beläggningsarbeten.

Hållbar utveckling reformerar branschen för infrastrukturuppbyggnad

Hållbarhet är också tydligt i vägarbetsutvecklingen. Hämeenkyröprojektet har haft stort fokus på återanvändning av byggmaterial, vilket det finska Trafikverket stödjer med förnyade hållbarhetsriktlinjer. Infrakit är en del av denna trend. Förbättrat informationsflöde och effektivare resursanvändning medför besparingar i använt material och energi.

Kostnader kan minskas genom användningen av återvunnet material. Detta sparar också naturresurser eftersom avfall kan återvinnas istället för att bara deponeras. I Hämeenkyrö har lämpligt material inhämtat från närområdet använts för bullerskärmar och beläggningsmaterial.

”Det är verkligen givande att se vår kund lyckas med sitt projekt genom att använda de senaste digitala processerna. Naturligtvis har ett effektivt genomfört projekt också ett betydligt lägre koldioxidavtryck”, säger Teemu Kivimäki, VD för Infrakit.

Infrakit främjar miljövänligheten och hållbarheten i infrakonstruktion genom att optimera resurserna. Särskilt när råvarupriserna stiger ger resurseffektivitet betydande kostnadsbesparingar. Läs mer om Infrakits hållbarhet.

 

Anssi Johansson
December 19, 2022

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Infrakit 3.8.1. is out, and here is what you should know about it!

Infrakit 3.8.1. is out, and here is what you should know about it! 

We are delighted to have the Infrakit version 3.8.1. up and running. There are some great new features for you to have a seamless experience in your daily work using Infrakit. We gathered the three most important highlights for you to quickly grasp on, what the new version holds and how it will make your life at the site better! 

Brand spanking new IFC models on map  

It is unfortunately true, that many times 3D rendering is waay too complex to manage, especially on mobile over a bad network. Therefore, we are super happy to bring the new IFC Outline generation for you, which enhances the mobile experience! 2D rendering is important especially on mobile, to avoid complexity and long waiting times. With the new version and reparsing, you will have a collaboration model in 2D, earthworks, and structures in one view. Easier and faster than ever, right?

 

Supercharged communication with new annotation tools 

Communication with the new annotation tools for Saved views is made easier than ever. Internally they help you for example sharing agendas in site meetings, showcasing risks and traffic plans, or requesting information from designers, externally you can share traffic arrangement information. 

 

The power of Saved views is greater than ever, and that power is in the palms of your hands! 

A new era of Security – SSO Login  

Managing your project information in Infrakit is now almost as safe as keeping your gold in Fort Knox… Now it is time for you to call your organization’s IT gurus and tell them to connect your organization’s Azure AD to Infrakit!  

Why? You know better than anyone, that it is everyday life on a site where subcontractors are coming and going, and project staff changes. With Azure AD connection, data security is ensured with an up-to-date user register that automatically syncs up with your organization’s register. 

Check the more in-depth list of new features and improvements of this version from:  https://support.infrakit.com/help/infrakit-office-version-3-8-1

Jere Syrjälä
December 5, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Welcome the new Infrakit version 3.8.0, where construction collaboration has been taken into a whole new level!

Welcome the Infrakit version 3.8.0, where your construction collaboration is brought to a whole new level!

We are delighted to release the Infrakit version 3.8.0 to general availability! This version brings many long-awaited features, such as turbo-charged 3D visualization, mobile access to saved views, and wider support for Kilometer posts of Railway stationing. And these are only to name a few of the absolute highlights of the release. 

Fast loading and rendering of 3D visuals 

Infrakit has now an intelligent way of optimizing the visualization of 3D models. Firstly, the time for model files to open is now drastically quicker. Secondly, all content opened renders about 10x faster! This improves your experience of 3D visualization on large job sites. 

Please note the new Shade button that highlights the edges of the structures also when they are under other models.  

Psst… look at those even more awesome point clouds! 

Mobile Saved Views 

Collaboration from the field can now be done at a whole new level. With mobile access to saved views, you will be able to select a subset view of the site and share it with all the users you want to collaborate with on the field. Were you either inside your office or on the field with only a mobile phone in your pocket, saved views will save a ton of time and effort from you by showing only the necessary information that another user wanted to share with you.  

Railway kilometer posts 

If you are using Infrakit in a railroad construction project, this is an absolute must-have for you guys, and we are happy to have it ready for you. Now that all the kilometer posts, hence, stations are displayed in Infrakit, locating documents and all the other information is a peace-of-cake. Further improvements to this feature are upcoming in later releases! 

Check the more in-depth list of new features and improvements of this version from:  https://support.infrakit.com/help/infrakit-office-version-3-8-0 

Jere Syrjälä
November 18, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Säkra ett lyckat projekt genom att granska och godkänna projektkvaliteten genom visuell dokumentation

Säkra ett lyckat projekt genom att granska och godkänna projektkvaliteten genom visuell dokumentation

Med Infrakit förbättras konstruktionens helhetskvalitet genom övervakning i realtid. Med hjälp av projektets realtidsvy kan du åtgärda fel och vid behov göra snabba ändringar. Det här sparar tid och hjälper dig att hålla tidtabellen.

I den här bloggen talar vi om hur vår ett systems arkitektur sparar både pengar och besvär samt säkerställer effektivt underhåll av tillgångar och realtidsdata i vardagen för allt från projektledare till byggare.

Bättre helhetskvalitet genom övervakning i realtid

Med Infrakits molnplattform förbättras konstruktionens helhetskvalitet genom att övervaka kvaliteten och processen i realtid. Den gör att du kan du åtgärda fel och vid behov göra snabba ändringar. Projektets realtidsvy sparar tid och hjälper dig att hålla tidtabellen.

– Ur mitt perspektiv som kvalitetschef gör Infrakit det mycket lättare att övervaka projektet på fältet. Det finns ingen orsak att resa 35 kilometer för varje liten sak när jag enkelt kan kontrollera den från min datorskärm på kontoret. Jag är inte bunden till en tid eller plats. Det har varit en stor lättnad att jag i realtid ser hur projektet fortskrider.

Jussi Laamanen, kvalitetschef vid YIT för projekt E18 Hamina – Vaalimaa

Effektivt underhåll av tillgångar tack vare centraliserad datahantering

Vid E16 Eggemoen–Olum säger BIM-koordinator Mohammed Ziani att det finns fyra byggarbetsplatser med två huvudprojekt, en sidoväg och en aktivitetsväg. Han konstaterar att Infrakit har underlättat interaktionen mellan punkterna.

– Infrakit underlättar den kopplingen. Det finns en del grundläggande data som är de samma för alla arbetspunkter, så jag får en enkel översikt över dem. Om det finns information som behöver skickas till interventionsvägen, är det praktiskt att hämta filer och överföra dem till platsen vi delar med entreprenören.

Läs mer om fallet här »

Realtidsdata för alla inblandade oavsett plats

Infrakit samlar in realtidsdata från byggarbetsplatsen för att förse alla parter med aktuell information om hur arbetet fortskrider. Informationen är tillgänglig på olika enheter, från datorer till smarttelefoner.

– När vi planerade pilotprojektet ville vi dra nytta av finsk erfarenhet och know-how – därför valde vi Infrakit-plattformen. Den största fördelen med Infrakit föds i byggprocessen, där man kan bära med sig hela projektdokumentationen överallt i en smarttelefon eller surfplatta. Vi kan också tillgå informationen via vilken som helst dator utan att ha någon specifik CAD- eller planeringsmjukvara. Slutligen har vi en möjlighet att kontrollera planeringslösningen i 3D.”

förklarar Anti Palmi, chef för vägbyggnads- och underhållsavdelningen vid estniska vägförvaltningen, gällande pilotprojektet gör beläggning av T22 Torma-Levala overlay 

Anssi Johansson
November 13, 2022

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Infrakit gir tilgang til sanntidsinformasjon gjennom hele prosjektets livssyklus for infrastruktureiere

Infrakit informerar infrastrukturägare i realtid genom projektets livscykel

Infrakit svarar på den ökande efterfrågan på digitalisering och hållbarhet inom infrastruktursektorn med en molnplattform som hjälper dig att hantera dina projekt effektivt.

Tack vare automatisk kvalitetsdokumentation byggs projektet korrekt från början

Infrakit säkerställer att alla projektpartner kan arbeta effektivt utan att slösa resurser, med bonusen att dokumentationen sker samtidigt. Att minimera slöseriet med resurser bidrar till att minska projektets miljöpåverkan.

Tack vare kontinuerlig dokumentation av projektförlopp, kvalitetskontroll och överlämningsmaterial kan du enkelt hålla koll på byggplatsens händelser och se till att alla arbetar med korrekt information från början. Det här hjälper till att undvika onödig omarbetning, vilket sparar tid och kostnader.

Kadi Tuum, projektchef för den estniska transportmyndigheten säger: – Vi hade problem med kvaliteten på den nedre asfaltytan. Jag bad byggplatsingenjören registrera alla platser där den nedre asfaltbeläggningen hade defekter med en bild i Infrakit. Efter några år, när toppasfalten kan få defekter, är det lätt för mig att inspektera platsen med hjälp av Infrakit Field-appen för att analysera situationen specifikt för just den platsen.

Läs resten av hennes intervju här.

– Via Infrakit hanterar vi alla planer och kvalitetsuppdrag i realtid. Det här är viktigt för projektets ägare, som vill att kvalitetskontrollen sker omedelbart under arbetet och inte på det traditionella sättet i efterskott. Utan Infrakit skulle kvalitetskontrollen inte bara försenas, utan även kräva mer arbete: kvalitetsrapporter och lagringen av dessa i en projektbank. Nu behöver vi inte göra det, utan alla kvalitetsmätningar och as-built-mätningar visas i realtid när punkterna registreras.

Sami Laakso, projektledare vid Kreate i projektet Klövskog omfartsväg

Anssi Johansson
10th of October 10, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Infrastrukturägare: effektivera byggprocessen genom att digitalisera den med en molnlösning

Infrastrukturägare: effektivera byggprocessen genom att digitalisera den med en molnlösning

Det ökade trycket för hållbarhet och digitalisering i infrastruktursektorn väcker frågor hos infrastrukturägare. Hur kan man skydda högriskprojekt från misslyckad leverans samt hålla tidsschemat, budgeten och kvalitet i en offentlig upphandlingsmiljö?

Med Infrakit kan infraägare påskynda digitaliseringen genom en molnlösning och få tillgång till experttjänster som effektiverar verksamheten. När du använder Infrakit kommer du att få det du har upphandlat både i fråga om design och konstruktion. På vår molnplattform har du en visuell överblick över slutresultatet, både fysiskt och digitalt.

Verkligt mervärde skapas bland annat genom att tillhandahålla tekniskt stöd och tjänster för mallbesiktning. Vi hjälper dig skapa en kontinuerlig lägesbild för att visualisera ärenden som behandlas vid byggarbetsplatsens möten samt säkerställer produktionen av högklassiga resultatdata för att möta behoven inom projektdokumentation och kapitalförvaltning.

Infrakits breda utbud av integrationspartner ger dig möjlighet att fritt välja vilken mjukvara och utrustning du föredrar att använda.

Situationsmedvetenhet och lägesrapportering i realtid till hjälp i att avgöra tvister

Infrakit möjliggör en kartvy i realtid av projektets framsteg och status i alla projektfaser. Det här säkerställer att projektet slutförs som planerat och samtidigt skapas det dokumentation. På så sätt kan du bygga med mindre fel, korrigeringar och reklamationer.

Kadi Tuum, projektchef för den estniska transportmyndigheten säger: ”Ur ägarens perspektiv är det väldigt bekvämt att kunna registrera problem som har uppstått på kartan med tillhörande rutt under hela konstruktionsperioden. Det här gör det mycket lättare att identifiera orsakerna till fel och att lösa tvister under garantiperioden.”

Läs hennes intervju här.

Kortare projektleveranstid med besparingar i totala projektkostnader

Då alla projektpartner samtidigt har tillgång till samma information från design till eventuella ändringar av planerna kan projekt avancera snabbare utan att man behöver skicka runt information. Detta leder till besparingar i totala projektkostnader. Allt detta kan ske samtidigt som projektkvaliteten höjs.

 

Anssi Johansson
13th of September, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.