Destias Marja-Terttu Sikiö: miljøspørsmål og bærekraft blir stadig viktigere temaer i planleggingen av infrastrukturprosjekter

Destias Marja-Terttu Sikiö: miljøspørsmål og bærekraft blir stadig viktigere temaer i planleggingen av infrastrukturprosjekter

Infrastruktur-sektoren er en av de mest forurensende næringene i verden. De fleste utslippene skjer etter idriftsettelse, men utbyggingen i seg selv har også en innvirkning på miljøet.

Uansett hva næring man er i så blir miljøspørsmål og bærekraftsmål stadig viktigere temaer i ordskiftet, og listen blir lagt høyt. I infrastruktur betyr det å oppnå disse målene og kutte i utslipp at nye teknologier og materialer må utforskes, og at hvordan ting gjøres må til en viss grad endres. Digitalisering kommer til å bidra, forventes det, med å minske miljøpåvirkningen av utbygging. Finland har et sterkt utgangspunkt for dette, siden mye arbeid har blitt lagt ned i digitalisering av infrastruktur over de siste 10 årene.

For å oppnå bærekraft i infrastrukturbygging må vi ta i bruk et helhetlig perspektiv. Destia, som et eksempel, har en lang tradisjon med å passe på sosial bærekraft, inkludert sikkerhet på jobben og trivsel blant de ansatte. Men, bærekraft blir stadig et mer aktuelt tema på tvers av sektoren, og det snakkes stadig mer om utslipp og miljøavtrykket som en helhet.

Vi intervjuet Destias Marja-Terttu Sikiö for å se hvordan hun ser samtalen rundt temaet og hva som kan gjøres for å fremme endring.

Hvordan ser du på dagens situasjon i byggesektoren?

Jeg ser på det som noe veldig positivt i den forstand at miljøspørsmål og bærekraft, som klimaarbeid, i større grad blir kartlagt i prosjekter, inkludert i kommunale utbyggingsprosjekter. For Destia så har sosiale bærekraftspørsmål, som arbeidssikkerhet og ansattes trivsel, vært viktige temaer i lang tid.

Ser du noe i dagens situasjonen som enten hindrer eller stopper fremskritt?

Jeg tror at det største hinderet er mangel på kunnskap og dristig utprøving på et praktisk nivå. Selvsagt, når det kommer til store prosjekter og strukturer planlagt over lange tidsperspektiv så er vi nødt til å utøve litt forsiktighet. For at fremskritt skal skje i sektoren trengs flere eksempler på vellykkede prosjekter, samt utfordringer på områder der det er rom for forbedringer. Vi trenger også flere selskaper, kommuner, og mennesker som er villige til å omfavne forandringer og ta jobben som banebrytere.

Hvordan tror du situasjonen vil utvikle seg i fremtiden?

Jeg tror det vil bli et enda større utvalg av krav og perspektiver på hva bærekraft er som må tas i betraktning i nye prosjekter. Nye metoder vil først bli introdusert i store nytenkende prosjekt, som for eksempel allianseprosjekter. De gir en god mulighet til å gjøre ting på en ny måte, med tett samarbeid mellom de ulike aktørene. Beste praksis vil da spre seg til andre prosjekter som et resultat av pionerenes suksess.

Hva tror du er nøkkelfaktorene for å få til endring og kontrollere utslippene?

Nøkkelen er å utvikle og ta i bruk egenskaper, kompetanse og nye måter å gjøre ting på gjennom pilotprosjekter. Videre, gjennom digitalisering, har vi potensial til å utvide kunnskapsbasen betydelig. Med tanke på transportutslipp så skjer det meste av utslippene fra transportinfrastruktur under bruk. Dette gjelder også for bybane-prosjekter. Disse utslippene vil bli redusert ved fremskritt innen kjøretøyteknologi og metoder for elektrisitetsproduksjon.

Bortsett fra driftsfasen, kommer størstedelen av utslippene fra noen få materialer, som stål, betong og asfalt. Disse utslippene kan reduseres ved å bruke resirkulerte råvarer. Valg av anleggsmaskiner og transportutstyr har også betydning. Mer integrering av datainnsamling på tvers av hele produksjonskjeden og bruk av disse dataene for planlegging og gjennomføring av utslippsreduksjoner er fortsatt nødvendig på byggeplasser.

 

Marja-Terttu Sikiö har jobbet for Destias design- og eksperttjenester i 14 år. For tiden jobber hun som prosjekt- og teamleder i avdelingen for miljøforvalting.

Destia

Destia er Finlands største operatør innen infrastruktursektoren og er en del av den internasjonale Colas-gruppen. Selskapet designer, bygger og vedlikeholder infrastruktur som er nødvendig for et velfungerende samfunn. Dette inkluderer strømnett, broer, veier og jernbaner. Destia forbedrer byer ved å utvikle telematikk- og belysningsløsninger, og ved å tilby et bredt spekter av tjenester for administrasjon av transport- og infrastrukturaktiva.

Jere Syrjälä
March 21, 2023

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Master Infrakit OFFICE and Mobile browser version with our comprehensive manual

Master Infrakit OFFICE and Mobile browser version with our comprehensive manual

We’re excited to announce that, as requested by our loyal users, we’ve published a comprehensive manual for Infrakit OFFICE and Mobile browser version! These resources have been designed to help you get the most out of your Infrakit experience, whether you’re a beginner or a seasoned user. With this manual, you can learn everything there is to know about our platform, from logging in to utilizing the more advanced features. Let’s dive into what you can expect from the manual.

Getting started: logging in and settings

Infrakit is all about ease of use, and our manual reflects that. The first sections of the manual walks you through the simple process of logging in and adjusting your settings. This ensures that you can start using Infrakit as quickly as possible, tailoring the platform to your specific needs.

Exploring functions and features

The manual is organized by topic, making it easy to find the information you’re looking for. It delves into the functions and features of various pages and tabs within the Infrakit platform, helping you navigate the interface with confidence. You’ll learn how to control models, documents, and photos, as well as how to work with as-builts, equipment, and section views.

Saved views: a powerful tool

One particularly useful feature that the manual covers is the concept of saved views. This powerful tool allows you to store customized views of your project data, enabling you to quickly access the information that’s most relevant to you. The manual provides step-by-step instructions on how to create, manage, and share these saved views, streamlining your workflow and making collaboration a breeze.

Boost your productivity with Infrakit

Infrakit is designed to help you work faster and more productively, no matter your role in the infrastructure construction project. Our platform opens up new avenues for collaboration, ensuring that everyone on your team is on the same page. With our comprehensive manual, you’ll be able to make the most of Infrakit’s features and become a true champion of modern infra construction.

Training opportunities and support

While our manual is a fantastic starting point, we understand that you may still have questions or require additional training. Our team is here to help! For further information and training opportunities, please don’t hesitate to reach out to us.

Conclusion

Infrakit’s new manual for OFFICE and Mobile browser version is designed to help you maximize your use of our platform, whether you’re a new user or an experienced pro. By familiarizing yourself with the features and functions outlined in this guide, you’ll be well on your way to becoming an expert in modern infrastructure construction. So, give yourself that extra boost and get started today!

Please note that this manual is subject to regular updates, as we continuously improve and expand Infrakit’s features. Be sure to keep an eye out for the latest edition to stay up-to-date with all that our platform has to offer.

Manual is available on our Knowledge Base »  

For further information and training opportunities, please contact our support team at support@infrakit.com

 

Anssi Johansson
March 15, 2023

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Climate Fund – €6 million capital loan to Infrakit for the development and commercialisation of sustainability functionalities for boosting emissions reductions in infrastructure building

Climate Fund – €6 million capital loan to Infrakit for the development and commercialisation of sustainability functionalities for boosting emissions reductions in infrastructure building

The Finnish Climate Fund has decided on a capital loan of up to 6 million euros to Infrakit Group Oy for the development of sustainability functionalities in their data management service, as well as for boosting the software’s international deployment. Improving the efficiency of transport and the utilisation of machines and materials can reduce the emissions of infrastructure construction sites by an estimated 5%.

Infrastructure building refers to the construction of, for example, transport routes, logistics centres, energy infrastructure or industrial structures. The sector’s annual emissions in Finland are approximately 1.4 Mt CO2eq, of which roughly 55% is generated by the fuel consumption of machinery and vehicles.

Infrakit offers data management services for infrastructure projects, particularly for reducing the duration and costs of construction. ”Until now, we have been able to promise our customers savings of approximately 20% in overall infrastructure building costs by improving the efficiency of operations with our service. Many projects have also been completed ahead of schedule, like the 70-million-euro project on Highway 3. Now we want to bring the same benefits to sustainability”, says Infrakit’s CEO, Teemu Kivimäki.

Infrakit’s sustainability function will offer more precise information and tools for boosting emissions reductions to construction companies and infrastructure managers in Finland and abroad. The service lets its users leverage climate and environmental data as well as measure and anticipate the emissions generated by their operations.

”Infrakit’s comprehensive data management service is one way of boosting the sustainability perspective in the construction sector. For example, cities and municipalities could use the service to set requirements and goals for builders regarding their emissions. Our investment accelerates the growth of an emissions-reducing solution and enables the development of new sustainability functionalities”, says CEO Paula Laine of the Climate Fund, shedding light on the reasons behind the investment decision.

Infrakit’s solution

Infrakit Group Oy is a company established in 2010 that offers cloud-based data management services to infrastructure construction sites. Infrakit’s solution has already been used in over 3,000 Finnish and international projects worth more than 30 billion euros in total.

The emissions reductions achieved by Infrakit are indirect: its technology enables the recognition of emissions but the ultimate emissions reductions depend on the corrective action taken by the company’s customers instead of directly from the technology or product of the company being financed. Infrakit’s data-based management features offer tools for determining the customer’s carbon footprint, monitoring actual emissions and optimising emissions during the project’s implementation. By using this data, Infrakit’s customers are able to decrease their emissions.

The project’s estimated emissions reduction potential is based on the improvement in infrastructure building efficiency achieved by the data model platform provided by the company, which can for example reduce the fuel consumption of machinery at the construction site. The magnitude of the emissions reductions achieved in a single infrastructure building project is approximately 0.6 kt CO2eq. If Infrakit’s business plan succeeds, its ten-year cumulative emissions-reduction potential is approximately 3 Mt CO2eq. The emissions-reduction benefits brought by the new sustainability functionality currently under development would be realised in addition to this estimate, but the assessment of their magnitude involves uncertainties, so they have not been included in the emissions-reduction estimate above. The project targets markets both in Finland and abroad but Infrakit believes that most of its growth will be achieved abroad.

The total investments in the company’s growth and development plan in the next few years are estimated at €12.6 million, consisting of the Climate Fund’s capital loan, €5 million in equity funding from one of the company’s current shareholders and grants from Business Finland and the Centre for Economic Development, Transport and the Environment.

The Climate Fund’s capital loan of up to €6 million has a convertibles option and will be allocated to the development of an emissions-reducing functionality and the acceleration of the software’s international deployment. The interest on the Climate Fund’s capital loan is priced at the market rate and the capital loan also includes a conversion right.

For additional information, please contact:
Saara Mattero, Director, Communications and Sustainability, tel. +358 400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Anssi Johansson, VP of Marketing, tel. +358 40 592 9933, anssi.johansson@infrakit.com

The Finnish Climate Fund is a Finnish state-owned special-assignment company. Its operations focus on combating climate change, boosting low-carbon industry and promoting digitalisation. The Climate Fund invests in large-scale projects in which the fund’s investment is crucial to enable the project’s realisation in the first place, on a larger scale or earlier than it would with funding from elsewhere.

Infrakit – Your digital transformation partner. Infrakit is an industry-disrupting digital platform to increase infrastructure construction productivity. We are driven by the goal of a sustainable infra industry – while offering 20% savings in total project costs. Our customers include the most advanced construction companies and infrastructure owners in the world. We have been helping our customers to digitalize their infra projects since 2010 – over 30 billion euros of infra assets has been built with Infrakit in more than 3000 projects in 13 countries.

Anssi Johansson
February 8, 2023

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Kalasatama-Pasila-prosjektet – et stort skritt mot en utslippsfri byggeplass

Kalasatama-Pasila-prosjektet – et stort skritt mot en utslippsfri byggeplass

Utslippsmål på organisasjonsnivå er i ferd med å bli noe mer vanlig i infrastruktursektoren. Men, å ta konkrete betydelige skritt for å oppnå disse målene er noe vi må ha ventet på.

Mål for karbonnøytralitet på høyt nivå kan bare oppnås når verktøyene for å redusere utslipp utvikles gjennom virkelige prosjekter.

Et stort skritt mot karbonnøytralitet

Destia, hovedentreprenør for prosjektet Kalasatama-Pasila-alliansen i Helsinki, har tatt det store steget fra teori til praksis, sammen med prosjektets bærekraftsteam.

I samarbeid med andre prosjektpartnere utvikler Destia nå databasert observering av egne produksjons-utslipp, som ikke bare vil tillate mer nøyaktighet og høyere kvalitet på verifisering av utslipp, men også en forenklet prosess for å generere observasjonsdata.

Fra å estimere til å verifisere utslipp

I fremtiden kan utslippene optimaliseres enklere ved å verifisere dem. Denne optimaliseringen krever måling, og vil til slutt tillate oss å nå karbonnøytralitetsmålene som er satt for bygging av infrastruktur.

Vi har økt fokuset vårt på å utvikle løsninger for å bidra til å oppnå mål om karbonnøytralitet. En del av denne satsingen er å utvikle databaserte systemer for utslippsovervåking av produksjonen.

Lær mer

Jere Syrjälä
January 31, 2023

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

€ 70 millioners utbygging av Riksveg 3 fullført ett år foran skjema

€ 70 millioners utbygging av Riksveg 3 fullført ett år foran skjema 

Vegarbeidet på det finske Riksveg 3-prosjektet startet sommeren 2020 og vil være ferdig i november 2022, ett år foran skjema. Den opprinnelige planen indikerte at ferdigstillelse ville ta sted høsten 2023.

Motorveien gjennom Hämeenkyrö har blitt oppgradert med byggingen av en 10 km lang firefelts seksjon med to adskilte kjøreretninger. Vegen har tre planoverganger og elleve broer. Infrakit har vært involvert i gjennomføringen av hele prosjektet. Fra designfasen helt til tilsyn for byggeplass og kvalitetssikring.

Nåværende gjennomsnittlig daglig trafikkvolum (GDT) langs denne strekningen på Riksveg 3 ligger mellom 2 500 og 16 900 kjøretøy per dag. Gjennomsnittlig daglig trafikk forventes å øke til mellom 2 800 til 24 700 kjøretøy per dag innen 2040.  Tunge lastebiler står for mellom 6 % og 16 % av den totale trafikken (Vayla.fi).

Prosjektet er utført av det Finske vegvesenet og kontrahert av Destia. Den nye seksjonen vil redusere reisetiden mellom Helsinki og Vasa, og forbedre flyten til trafikken og sikkerheten på motorveien.

Store infrastrukturprosjekt krever omfattende planlegging

God planlegging er en viktig faktor for å unngå forsinkelser i tidsplanen. Infrakit har vært involvert i prosjektet helt fra starten med innsamling av data for design.

Som en del av digitaliseringen av bransjen gjør Infrakits programvare arbeidet enklere i alle ledd. Programvaren forenkler informasjonsflyten fra designarket til implementeringen til rapporteringen.

Veibyggingen ble utført etter den tradisjonell entreprenør-modellen, men løsninger for design av vei ble her utviklet i samarbeid. Den digitale plattformen forenklet designprosessen.

Kart og 3D-modellering er tilgjengelig for alle planleggere og viser oss framgangen i planleggingen.

Når det gjelder oppfølging kan Infrakit brukes til å kontrollere prosjekt-utførelse og nøyaktigheten av data. Dette gjør det mulig å følge opp fremgangen av arbeid i nesten sanntid. I tillegg så kan oppdatert presis data sammenlignes med designet på overflater og nivåer i henhold til strukturelle toleranser.

Digitalisering og forenkling av informasjonsflyt påvirker beslutningstaking og oppfølging. Dette hjelper mye med å overholde tidsfrister.

Enkel og stabil kommunikasjon på stedet reduserer forsinkelser

Å kunne svare på endringer, utfordringer, og ta avgjørelser i løpet av prosjektet er grunnlaget for å kunne holde tidsplanen. Under veiarbeid skapes store mengder data, god organisering og deling av denne informasjonen vil gjøre at arbeidet utføres betydelig raskere.

Den samlede dataen gjør det enklere å male et bilde av situasjonen og følge opp arbeidet som utføres. Beslutningstaking er også lettere når den er støttet av tilstrekkelig kontekstuelle data og fakta.

Infrakit-plattformen lar brukere laste opp ortofoto som kart der plantegninger kan visualiseres. Dette gjør det lett å se at veier, linjer og konstruksjoner ble bygget der de ble designet på stedet. Dette bidrar til å følge opp gjennomføringen og fremdriften av arbeid som fortau, veimerking, etterbehandling og overflatebehandling.

Utvikling mot en bærekraftig infrastruktur fører til endringer i bygg- og anleggsbransjen

Bærekraft er også tydelig i utviklingen av veiarbeid. Hämeenkyrö-prosjektet har et stort fokus på gjenbruk av byggematerialer, og det Finske vegvesenet støtter dette arbeidet med oppdaterte retningslinjer for bærekraft. Infrakit tar del i denne trenden. Forbedret informasjonsflyt og mer effektiv ressursbruk vil spare på bruk av material og energi.

Bruk av resirkulerte materialer kan redusere kostnader. Dette sparer også naturressurser og gjør at avfall kan resirkuleres i stedet for bare å deponeres. På Hämeenkyrö har bærekraftige materialer utvunnet i lokalområdet blitt brukt for støyskjerming og overflate-behandling.

«Det er virkelig givende å se våre kunder lykkes med sine prosjekter ved å bruke de nyeste digitale prosessene. Selvfølgelig reduserer et effektivt gjennomført prosjekt også karbonutslipp betydelig», sier Infrakit-sjef Teemu Kivimäki.

Infrakit fremmer miljøvennlighet og bærekraft i infrastruktur-bygging ved å optimalisere ressursene. Spesielt med stigende råvarepriser vil ressurseffektivitet gi betydelige kostnadsbesparelser. Lær mer om Infrakit og bærekraft.

 

Anssi Johansson
December 19, 2022

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.