Destias Marja-Terttu Sikiö: miljøspørsmål og bærekraft blir stadig viktigere temaer i planleggingen av infrastrukturprosjekter

Infrastruktur-sektoren er en av de mest forurensende næringene i verden. De fleste utslippene skjer etter idriftsettelse, men utbyggingen i seg selv har også en innvirkning på miljøet.

Uansett hva næring man er i så blir miljøspørsmål og bærekraftsmål stadig viktigere temaer i ordskiftet, og listen blir lagt høyt. I infrastruktur betyr det å oppnå disse målene og kutte i utslipp at nye teknologier og materialer må utforskes, og at hvordan ting gjøres må til en viss grad endres. Digitalisering kommer til å bidra, forventes det, med å minske miljøpåvirkningen av utbygging. Finland har et sterkt utgangspunkt for dette, siden mye arbeid har blitt lagt ned i digitalisering av infrastruktur over de siste 10 årene.

For å oppnå bærekraft i infrastrukturbygging må vi ta i bruk et helhetlig perspektiv. Destia, som et eksempel, har en lang tradisjon med å passe på sosial bærekraft, inkludert sikkerhet på jobben og trivsel blant de ansatte. Men, bærekraft blir stadig et mer aktuelt tema på tvers av sektoren, og det snakkes stadig mer om utslipp og miljøavtrykket som en helhet.

Vi intervjuet Destias Marja-Terttu Sikiö for å se hvordan hun ser samtalen rundt temaet og hva som kan gjøres for å fremme endring.

Hvordan ser du på dagens situasjon i byggesektoren?

Jeg ser på det som noe veldig positivt i den forstand at miljøspørsmål og bærekraft, som klimaarbeid, i større grad blir kartlagt i prosjekter, inkludert i kommunale utbyggingsprosjekter. For Destia så har sosiale bærekraftspørsmål, som arbeidssikkerhet og ansattes trivsel, vært viktige temaer i lang tid.

Ser du noe i dagens situasjonen som enten hindrer eller stopper fremskritt?

Jeg tror at det største hinderet er mangel på kunnskap og dristig utprøving på et praktisk nivå. Selvsagt, når det kommer til store prosjekter og strukturer planlagt over lange tidsperspektiv så er vi nødt til å utøve litt forsiktighet. For at fremskritt skal skje i sektoren trengs flere eksempler på vellykkede prosjekter, samt utfordringer på områder der det er rom for forbedringer. Vi trenger også flere selskaper, kommuner, og mennesker som er villige til å omfavne forandringer og ta jobben som banebrytere.

Hvordan tror du situasjonen vil utvikle seg i fremtiden?

Jeg tror det vil bli et enda større utvalg av krav og perspektiver på hva bærekraft er som må tas i betraktning i nye prosjekter. Nye metoder vil først bli introdusert i store nytenkende prosjekt, som for eksempel allianseprosjekter. De gir en god mulighet til å gjøre ting på en ny måte, med tett samarbeid mellom de ulike aktørene. Beste praksis vil da spre seg til andre prosjekter som et resultat av pionerenes suksess.

Hva tror du er nøkkelfaktorene for å få til endring og kontrollere utslippene?

Nøkkelen er å utvikle og ta i bruk egenskaper, kompetanse og nye måter å gjøre ting på gjennom pilotprosjekter. Videre, gjennom digitalisering, har vi potensial til å utvide kunnskapsbasen betydelig. Med tanke på transportutslipp så skjer det meste av utslippene fra transportinfrastruktur under bruk. Dette gjelder også for bybane-prosjekter. Disse utslippene vil bli redusert ved fremskritt innen kjøretøyteknologi og metoder for elektrisitetsproduksjon.

Bortsett fra driftsfasen, kommer størstedelen av utslippene fra noen få materialer, som stål, betong og asfalt. Disse utslippene kan reduseres ved å bruke resirkulerte råvarer. Valg av anleggsmaskiner og transportutstyr har også betydning. Mer integrering av datainnsamling på tvers av hele produksjonskjeden og bruk av disse dataene for planlegging og gjennomføring av utslippsreduksjoner er fortsatt nødvendig på byggeplasser.

 

Marja-Terttu Sikiö har jobbet for Destias design- og eksperttjenester i 14 år. For tiden jobber hun som prosjekt- og teamleder i avdelingen for miljøforvalting.

Destia

Destia er Finlands største operatør innen infrastruktursektoren og er en del av den internasjonale Colas-gruppen. Selskapet designer, bygger og vedlikeholder infrastruktur som er nødvendig for et velfungerende samfunn. Dette inkluderer strømnett, broer, veier og jernbaner. Destia forbedrer byer ved å utvikle telematikk- og belysningsløsninger, og ved å tilby et bredt spekter av tjenester for administrasjon av transport- og infrastrukturaktiva.

Jere Syrjälä
March 21, 2023

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.