Destias Marja-Terttu Sikiö: miljøspørsmål og bærekraft blir stadig viktigere temaer i planleggingen av infrastrukturprosjekter

Destias Marja-Terttu Sikiö: miljøspørsmål og bærekraft blir stadig viktigere temaer i planleggingen av infrastrukturprosjekter

Infrastruktur-sektoren er en av de mest forurensende næringene i verden. De fleste utslippene skjer etter idriftsettelse, men utbyggingen i seg selv har også en innvirkning på miljøet.

Uansett hva næring man er i så blir miljøspørsmål og bærekraftsmål stadig viktigere temaer i ordskiftet, og listen blir lagt høyt. I infrastruktur betyr det å oppnå disse målene og kutte i utslipp at nye teknologier og materialer må utforskes, og at hvordan ting gjøres må til en viss grad endres. Digitalisering kommer til å bidra, forventes det, med å minske miljøpåvirkningen av utbygging. Finland har et sterkt utgangspunkt for dette, siden mye arbeid har blitt lagt ned i digitalisering av infrastruktur over de siste 10 årene.

For å oppnå bærekraft i infrastrukturbygging må vi ta i bruk et helhetlig perspektiv. Destia, som et eksempel, har en lang tradisjon med å passe på sosial bærekraft, inkludert sikkerhet på jobben og trivsel blant de ansatte. Men, bærekraft blir stadig et mer aktuelt tema på tvers av sektoren, og det snakkes stadig mer om utslipp og miljøavtrykket som en helhet.

Vi intervjuet Destias Marja-Terttu Sikiö for å se hvordan hun ser samtalen rundt temaet og hva som kan gjøres for å fremme endring.

Hvordan ser du på dagens situasjon i byggesektoren?

Jeg ser på det som noe veldig positivt i den forstand at miljøspørsmål og bærekraft, som klimaarbeid, i større grad blir kartlagt i prosjekter, inkludert i kommunale utbyggingsprosjekter. For Destia så har sosiale bærekraftspørsmål, som arbeidssikkerhet og ansattes trivsel, vært viktige temaer i lang tid.

Ser du noe i dagens situasjonen som enten hindrer eller stopper fremskritt?

Jeg tror at det største hinderet er mangel på kunnskap og dristig utprøving på et praktisk nivå. Selvsagt, når det kommer til store prosjekter og strukturer planlagt over lange tidsperspektiv så er vi nødt til å utøve litt forsiktighet. For at fremskritt skal skje i sektoren trengs flere eksempler på vellykkede prosjekter, samt utfordringer på områder der det er rom for forbedringer. Vi trenger også flere selskaper, kommuner, og mennesker som er villige til å omfavne forandringer og ta jobben som banebrytere.

Hvordan tror du situasjonen vil utvikle seg i fremtiden?

Jeg tror det vil bli et enda større utvalg av krav og perspektiver på hva bærekraft er som må tas i betraktning i nye prosjekter. Nye metoder vil først bli introdusert i store nytenkende prosjekt, som for eksempel allianseprosjekter. De gir en god mulighet til å gjøre ting på en ny måte, med tett samarbeid mellom de ulike aktørene. Beste praksis vil da spre seg til andre prosjekter som et resultat av pionerenes suksess.

Hva tror du er nøkkelfaktorene for å få til endring og kontrollere utslippene?

Nøkkelen er å utvikle og ta i bruk egenskaper, kompetanse og nye måter å gjøre ting på gjennom pilotprosjekter. Videre, gjennom digitalisering, har vi potensial til å utvide kunnskapsbasen betydelig. Med tanke på transportutslipp så skjer det meste av utslippene fra transportinfrastruktur under bruk. Dette gjelder også for bybane-prosjekter. Disse utslippene vil bli redusert ved fremskritt innen kjøretøyteknologi og metoder for elektrisitetsproduksjon.

Bortsett fra driftsfasen, kommer størstedelen av utslippene fra noen få materialer, som stål, betong og asfalt. Disse utslippene kan reduseres ved å bruke resirkulerte råvarer. Valg av anleggsmaskiner og transportutstyr har også betydning. Mer integrering av datainnsamling på tvers av hele produksjonskjeden og bruk av disse dataene for planlegging og gjennomføring av utslippsreduksjoner er fortsatt nødvendig på byggeplasser.

 

Marja-Terttu Sikiö har jobbet for Destias design- og eksperttjenester i 14 år. For tiden jobber hun som prosjekt- og teamleder i avdelingen for miljøforvalting.

Destia

Destia er Finlands største operatør innen infrastruktursektoren og er en del av den internasjonale Colas-gruppen. Selskapet designer, bygger og vedlikeholder infrastruktur som er nødvendig for et velfungerende samfunn. Dette inkluderer strømnett, broer, veier og jernbaner. Destia forbedrer byer ved å utvikle telematikk- og belysningsløsninger, og ved å tilby et bredt spekter av tjenester for administrasjon av transport- og infrastrukturaktiva.

Jere Syrjälä
March 21, 2023

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Master Infrakit OFFICE and Mobile browser version with our comprehensive manual

Master Infrakit OFFICE and Mobile browser version with our comprehensive manual

We’re excited to announce that, as requested by our loyal users, we’ve published a comprehensive manual for Infrakit OFFICE and Mobile browser version! These resources have been designed to help you get the most out of your Infrakit experience, whether you’re a beginner or a seasoned user. With this manual, you can learn everything there is to know about our platform, from logging in to utilizing the more advanced features. Let’s dive into what you can expect from the manual.

Getting started: logging in and settings

Infrakit is all about ease of use, and our manual reflects that. The first sections of the manual walks you through the simple process of logging in and adjusting your settings. This ensures that you can start using Infrakit as quickly as possible, tailoring the platform to your specific needs.

Exploring functions and features

The manual is organized by topic, making it easy to find the information you’re looking for. It delves into the functions and features of various pages and tabs within the Infrakit platform, helping you navigate the interface with confidence. You’ll learn how to control models, documents, and photos, as well as how to work with as-builts, equipment, and section views.

Saved views: a powerful tool

One particularly useful feature that the manual covers is the concept of saved views. This powerful tool allows you to store customized views of your project data, enabling you to quickly access the information that’s most relevant to you. The manual provides step-by-step instructions on how to create, manage, and share these saved views, streamlining your workflow and making collaboration a breeze.

Boost your productivity with Infrakit

Infrakit is designed to help you work faster and more productively, no matter your role in the infrastructure construction project. Our platform opens up new avenues for collaboration, ensuring that everyone on your team is on the same page. With our comprehensive manual, you’ll be able to make the most of Infrakit’s features and become a true champion of modern infra construction.

Training opportunities and support

While our manual is a fantastic starting point, we understand that you may still have questions or require additional training. Our team is here to help! For further information and training opportunities, please don’t hesitate to reach out to us.

Conclusion

Infrakit’s new manual for OFFICE and Mobile browser version is designed to help you maximize your use of our platform, whether you’re a new user or an experienced pro. By familiarizing yourself with the features and functions outlined in this guide, you’ll be well on your way to becoming an expert in modern infrastructure construction. So, give yourself that extra boost and get started today!

Please note that this manual is subject to regular updates, as we continuously improve and expand Infrakit’s features. Be sure to keep an eye out for the latest edition to stay up-to-date with all that our platform has to offer.

Manual is available on our Knowledge Base »  

For further information and training opportunities, please contact our support team at support@infrakit.com

 

Anssi Johansson
March 15, 2023

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

The New Infrakit version brings more CDE features and enhanced 3D experience!

The New Infrakit version brings more CDE features and an enhanced 3D experience! 

Release blog posts may not be the most popular ones we’ve got, but we could argue that they are high value providing hidden gems for those that do open these. Seems that you are one of those pioneers, and forerunners of the industry, so congratulate yourself on being on the tip of the iceberg, by educating yourself to be the ”digitalization champion” who rides the tide!  

For release 3.8.2 of Infrakit OFFICE, we focused on making features that help manage all project documents in Infrakit, not only the ones you would visualize on the map. Together with that, we have enhanced the 3D BIM viewing. In other words, these features enable you to work faster,  collaborate better, and be the star of your project! 

  

Optimize your data management with new CDE features

It’s no big secret that data management is the key to successful projects. This time we focused to enhance our CDE features by adding you an opportunity to set and manage properties for your files. 

Was it either file categories of Design Disciplines, Model maturities, or phases of the project, property management saves you a ton of time. Add your custom property as a number, text value, or in a list of options. 

Check how to use it from the video below! 

 

Simplify your mountain of information 

Infraprojects tend to have quite an overwhelming amount of files… Thus, filtering and sorting out the ones you don’t need in the UI brings simplicity.  

To enable this step by step, we developed another CDE feature, which enables you to make any file or folder dispappear from the visualization apps.  As an example, you can use the Infrakit as single source of truth platform for all the project files. Store and manage the revisioning of the native drawings that are not meant for map projection. With this feature those files are not bugging the users of the Map page. 

We also introduced handy left-click menus on web UI, make sure you don’t miss that one! 

The video below once again will show you a quick and easy way of using this feature! 

Become a superior collaborator with enhanced 3D’s and point clouds 

 

Wouldn’t you want to be the champion, who makes everyone in project-wide collaboration feel happy and safe? Yea, that is precisely why (once again), we used a ton of focus on making Infrakit help you to be the champion. 

Infrakit’s high-power 3D engine can smoothly render your map and 3D data in one view on any modern hardware (yeah, that’s including phones and tablets). The 3D view now also enables you to see the station numbers of alignments, enabling finding the right spot on the project even handier. On top of these, the new version enables you to select multiple point clouds to be visualized at the same time!  

These features not only make the designs and visualizations of the site look good but you as well! 

 

Check the more in-depth list of new features and improvements of this version from our Knowledge Base

Jere Syrjälä
March 13th, 2023

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.