Projektet på riksväg 4 mellan Kirri och Tikkakoski – åtta månader tidigare än planerat och inom ramen för budgeten – Lantmäterichefen reflekterar över projektledningen

Projektet på riksväg 4 slutfördes åtta månader tidigare än planerat och utan att budgeten behövde ökas. Infrakit användes exempelvis i tillsynen över byggarbetsplatsen och för kvalitetssäkring i hela projektorganisationen. Vi intervjuade Destias lantmäterichef, Markku Palkama, om användningen av Infrakit i projektledningen och kvalitetssäkringen i realtid

Bakgrundsinformation om projektet

Projektet, som påbörjades år 2018, skulle enligt plan slutföras senast 2023, och det beställdes av Trafikledsverket. Projektet avsåg upprustning av riksväg 4 mellan Kirri, Jyväskylä, och Vehniä, Laukas. Mellan Kirri och floden Makkarajoki löper landsvägen i en ny terrängkorridor, och mellan floden Makkarajoki och Vehniäs trafikplats i flera nivåer löper landsvägen i den befintliga terrängkorridoren.

Riksväg 4 byggs som en 2+2-väg med mitträcke. Förutom landsvägen anläggs en parallell väg för hela sträckan.
(Destia.fi)

Riksväg 4 är en del av det nationella TEN-T-stomnätet. Trafikvolymen på riksväg 4 vid Kirri är ungefär 20 000 fordon om dagen, varav 10 % är tung trafik. Riksväg 4 är en av de viktigaste rutterna för tung trafik i Finland. (Väylä.fi)

Projektmål:
• Att förbättra trafikströmmar och trafiksäkerhet
• Att förbättra förhållandena för tung trafik
• Att förbättra förhållandena för affärsverksamhet i området
• Att skapa bättre färdvägar för fotgängare och cyklister

Markku Palkama berättar om projektets framåtskridande ur entreprenörens synvinkel

Infrakit har varit ett gott stöd i våra processer när det gäller modellbaserad kvalitetssäkring. Det är vårt främsta verktyg, och vi använder det i hela projektorganisationen.

Infrakits applikationer och de funktioner som används

Infrakit användes som det främsta verktyget för att överföra modellerna till maskinerna, och vi använde det t.ex. även för att dela modeller med byggarbetsplatserna. Vi upplevde vissa problem med integrationen av olika maskinstyrningssystem, men vi löste problemen genom att modifiera formatet och använda två olika Infrakit-projekt.

Av funktionerna använde vi spårning av kvantitet och masstransport samt Trucks-applikationen för att spåra avstånd inom transport av stenmaterial för att avgöra vilka belopp som entreprenören ska debitera i form av avbetalningar.

Våra förmän hade sin egen mätutrustning för att titta på modellerna på byggarbetsplatsen samt för att märka och avgöra vissa saker. Verktyget har hjälpt oss att riva vissa av de traditionella hindren mellan arbetsuppgifter. Nuförtiden handlar det mindre om att tänka ”den här uppgiften är din och den här är min” och mer om att tänka ”vi är alla en del av det här stora projektet”, även om det så klart fortfarande finns uppgifter som vissa personer ansvarar för, men vi är dock inte särskilt petiga längre vad gäller det. Förmännen har kunnat agera mycket mer självständigt, exempelvis i situationer som vanligtvis hade krävt en lantmätare.

Allting är enklare när man använder en tjänst som ger alla kontinuerlig åtkomst till samma information. I detta avseende har arbetet förändras, och är väldigt annorlunda jämfört med tidigare.

Förändringar i arbetet

Projektet ändrade inte våra metoder rörande Infrakit, eftersom vi har använt det länge. i tidigare projekt som jag varit delaktig i har Infrakit främst använts av lantmäteriorganisationen, medan Infrakit för det här projektet användes i hela projektorganisationen. Nu använde förmännen även Infrakit aktivt i planeringen av arbetet, för att se modeller på byggarbetsplatsen och även för att kontrollera, övervaka och godkänna byggresultatmätningar.

”Tidigare har Infrakit främst använts av mäteriorganisationen, medan Infrakit för det här projektet har använts i hela projektorganisationen.”

Trafikledsverkets kvalitetsteam har vanligtvis tagit hand frågor rörande godkännanden. Eftersom detta var ett ECI-projekt skulle vi dock på sätt och vis presentera kvaliteten för kunden. Detta inbegriper att upplysa kunden om vad som har godkänts och lämnats över till oss, och det faktum att vi är redo att lämna över den fullbordade delen till dem.

Utmaningar

Inledningsvis hade vi problem med integrationen av vissa maskinstyrningssystem, eftersom vi inte kunde överföra byggresultatmätningarna. Men med hjälp av Infrakit löste vi problemet genom att skapa ett till Infrakit-projekt för en del av byggresultatmätningarna och överföra dem manuellt till huvudprojektet via en koordinerad systemförändring.

De största fördelarna

Som lantmätare och kvalitetsansvarig anser jag att de största fördelarna är frågorna kring dessa byggresultatmätningar och deras tillgänglighet i realtid. Givetvis har även användningen av ortofoton och lager spelat en viktig roll i projektplaneringen, övervakningen av arbetet och kvalitetssäkringen. Vi använde ett stort antal ortofoton som var tagna av drönare och omvandlade dem till 360-gradersbilder. Dessa fick stor inverkan på övervakningen av byggarbetsplatsen och på lägesbilden.

Den nyligen tillagda funktionen som möjliggör samtidig användning av flera kartlager, som vi inte hade mycket tid att använda under projektet, kommer att gynna oss och hjälpa oss att göra jämförelser i framtiden. Som jag nämnde tidigare har det faktum att fackpersoner från olika team har åtkomst till samma information markant förbättrat informationsflödet och har varit till stor hjälp för oss.

“Infrakit bidrar till att lägga grunden för tillit mellan kunden och entreprenören genom att exempelvis möjliggöra överföring i realtid av data från kontoret till byggarbetsplatsen – och vice versa – mellan alla parter som är involverade i projektet.”

Till den som överväger att införskaffa Infrakit skulle jag säga att Infrakit har gjort det möjligt för oss att överföra data i realtid från kontoret till byggarbetsplatsen och tillbaka mellan alla parter som är involverade i projektet. Det har varit ett stöd för vår modellbaserade kvalitetssäkring, och det är öppet för alla parter som är involverade i projektet, vilket lägger grunden för tillit mellan kunden och entreprenören. Det möjliggör även kvantitetsspårning i realtid med lättanvända masstabeller och spårning av masstransport via Trucks-applikationen.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.