Prosjekt på riksvei 4 mellom Kirri og Tikkakoski – 8 måneder før skjema og innenfor budsjett – oppmålingssjef reflekterer over prosjektets ledelse

Prosjektet på hovedvei 4 ble gjennomført åtte måneder før skjema og uten å øke budsjettet. Infrakit ble for eksempel brukt til stedsovervåking og kvalitetssikring på tvers av hele prosjektorganisasjonen. Vi intervjuet Destias oppmålingssjef Markku Palkama om bruken av Infrakit i prosjektledelse og sanntids kvalitetssikring.

Bakgrunnsinformasjon om prosjektet

Prosjektet, som startet i 2018, skulle etter planen være fullført innen 2023, og det ble bestilt av det finske veivesen. Prosjektet var for å forbedre tilstanden til hovedvei 4 mellom Kirri, Jyväskylä og Vehniä, Laukaa. Mellom Kirri og elven Makkarajoki går motorveien i en ny terrengkorridor, og mellom elven Makkarajoki og Vehniä flernivåutveksling går motorveien i den eksisterende terrengkorridoren.

Hovedvei 4 er anlagt som 2+2 veg med midtbom. I tillegg til motorveien er det konstruert en parallell vei for hele strekningen.
(Destia.fi)

Hovedvei 4 er en del av det nasjonale TEN-T kjernenettet. Trafikkmengden på hovedvei 4 ved Kirri er ca. 20 000 kjøretøy i døgnet, hvorav 10 % er tungtrafikk. Hovedvei 4 er en av de viktigste rutene for tungtrafikk i Finland. (Väylä.fi)

Prosjektmål:
• Bedre trafikkavvikling og trafikksikkerhet
• Gi bedre forhold for tungtrafikken
• Forbedre forholdene for næringsvirksomhet i området
• Lage bedre ruter for gange og sykkel

Markku Palkama forteller om fremdriften i prosjektet fra entreprenørens ståsted

Infrakit har støttet prosessene våre godt når det gjelder modellbasert kvalitetssikring. Det er vårt hovedverktøy, og vi bruker det på tvers av hele prosjektorganisasjonen.

Infrakits applikasjoner og funksjonene som brukes

Infrakit ble brukt som hovedverktøy for å overføre modellene til maskinene, og vi brukte det for eksempel til å dele modeller med nettstedene. Vi møtte noen problemer med integreringen av forskjellige maskinkontrollsystemer, men vi løste problemene ved å endre formatet og bruke to forskjellige Infrakit-prosjekter.

Av funksjonene brukte vi sporing av mengde og massetransport samt Trucks-applikasjonen for sporing av avstander i bergmaterialetransport for å bestemme beløpene som skal belastes av entreprenøren i avdrag.

Våre veiledere hadde eget måleutstyr for å se modellene på stedet samt for å merke og bestemme enkelte ting. Verktøyet har hjulpet oss med å bryte noen av de tradisjonelle grensene mellom oppgaver. Nå for tiden er det mindre av «denne oppgaven er din og denne oppgaven er min» og mer av «vi er alle i dette store prosjektet sammen» type tenkning, selv om det selvfølgelig fortsatt er oppgaver som er enkelte personers ansvar, men vi er bare ikke så spesifikke lenger. Veiledere har vært i stand til å opptre mye mer selvstendig, for eksempel i situasjoner som vanligvis krever en landmåler.

Tingene blir enklere når du bruker en tjeneste som gir alle kontinuerlig tilgang til den samme informasjonen. I så måte har arbeidet endret seg og er markant annerledes enn før.

Endringer i arbeidet

Dette prosjektet endret ikke vår praksis i forhold til Infrakit, da vi har brukt det lenge. I tidligere prosjekter som jeg har vært med i, har Infrakit hovedsakelig vært brukt av oppmålingsorganisasjonen, mens Infrakit i dette prosjektet ble brukt på tvers av hele prosjektorganisasjonen. Nå brukte veilederne også Infrakit aktivt i arbeidsplanlegging, for å se modeller på stedet samt for å sjekke, overvåke og godkjenne as-built-målinger.

«Tidligere har Infrakit hovedsakelig blitt brukt av oppmålingsavdelingen, mens i dette prosjektet ble Infrakit brukt på tvers av hele prosjektorganisasjonen.»

Kvalitetsteamet til det finske veivesen har vanligvis tatt seg av de godkjenningsrelaterte sakene. Men ettersom dette er et ECI-prosjekt, skulle vi på en måte presentere kvaliteten for kunden. Det innebærer å informere oppdragsgiver om hva som er godkjent og overlevert oss og at vi er klare til å overlevere den ferdige delen til dem.

Utfordringer

Til å begynne med hadde vi problemer med integreringen av noen maskinkontrollsystemer, da vi ikke klarte å overføre as-built-målene. Men ved hjelp av Infrakit løste vi problemet ved å opprette et annet Infrakit-prosjekt for deler av as-built-målingene og overføre dem manuelt til hovedprosjektet via en endring i koordinatsystemet.

De største fordelene

Som landmåler og kvalitetsansvarlig ser jeg de tingene som er relatert til as-built målingene, og deres tilgjengelighet i sanntid, som de største fordelene. Bruken av ortofoto og flere lag spilte selvfølgelig også en vesentlig rolle i prosjektplanlegging, arbeidsovervåking og kvalitetssikring. Vi brukte et betydelig antall drone-ortofotos og gjorde dem om til 360-bilder. De hadde stor innvirkning på stedsovervåking og situasjonsforståelse.

Den nye funksjonen som muliggjør samtidig bruk av flere kartlag, som vi ikke hadde mye tid til å bruke under prosjektet, vil være til nytte for oss og hjelpe oss å gjøre sammenligninger i fremtiden. Som jeg nevnte tidligere, har det faktum at fagfolk fra forskjellige team nå har tilgang til den samme informasjonen forbedret informasjonsflyten betydelig og vært til stor nytte for oss.

«Infrakit skaper et grunnlag for tillit mellom oppdragsgiver og entreprenør ved å muliggjøre for eksempel sanntidsoverføring av data fra kontoret til anleggsområdet – og omvendt – mellom alle parter som er involvert i prosjektet.»

Til dem som vurderer å kjøpe Infrakit, vil jeg si at Infrakit har gjort det mulig for oss å overføre data i sanntid fra kontoret til anleggsområdet og tilbake igjen – mellom alle involverte parter i prosjektet. Det har understøttet vår modellbaserte kvalitetssikring, og det er åpen for alle involverte parter i prosjektet, noe som skaper grunnlag for tillit mellom byggherre og entreprenør. Det muliggjør også mengdesporing i sanntid med brukervennlige massetabeller og massetransport via Trucks-applikasjonen.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.