Destian Marja-Terttu Sikiö: kestävän kehityksen ympäristöteemat ovat aiempaa enemmän mukana infrahankkeiden suunnittelussa

Destian Marja-Terttu Sikiö: kestävän kehityksen ympäristöteemat ovat aiempaa enemmän mukana infrahankkeiden suunnittelussa

Infra-ala on maailmanlaajuisesti yksi saastuttavimmista tuotannonaloista. Suurin osa infran päästöistä muodostuu käyttöönoton jälkeen, mutta myös rakennusvaihe vaikuttaa ympäristöön eri tavoin.

Kestävän kehityksen ympäristöteemat ja tavoitteet ovat kasvavissa määrin keskusteluissa mukana alasta riippumatta ja rima on asetettu korkealle. Infrarakentamisessa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja päästöjen hillitsemiseksi on tarkasteltava uusia teknologia- ja materiaalimahdollisuuksia, sekä muutettava toimintatapoja tietyissä määrin. Digitalisaatiosta odotetaan apua myös rakentamisen ympäristövaikutusten lieventämiseen. Suomessa onkin tähän hyvät lähtökohdat, koska infran digitalisoinnin eteen on tehty paljon viimeisen 10 vuoden aikana.

Kestävän infrarakentamisen saavuttamiseksi täytyy ajatella asiaa kokonaisvaltaisesti, esimerkiksi Destia on pitkään ottanut huomioon muun muassa sosiaaliseen kestävyyteen kuuluvat työturvallisuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin. Kestävyyteen liittyvät teemat ovat kuitenkin laajenemassa koko alalla ja ympäristövaikutuksista sekä päästöistä puhutaan enemmän ja enemmän.

Haastattelimme Marja-Terttu Sikiötä Destiasta siitä, kuinka hän näkee keskustelun aiheen ympärillä ja mitä muutoksen edistämiseksi voitaisiin tehdä.

Miten näet nykytilanteen rakennusalalla?

Siinä mielessä tosi positiivisena, että kestävän kehityksen ympäristöteemat, kuten esimerkiksi ilmastotyö ovat aikaisempaa enemmän hankkeissa ja esimerkiksi kuntien kehitysprojekteissakin mukana. Esimerkiksi sosiaaliseen kestävyyteen kuuluvat teemat, kuten työturvallisuus ja henkilöstön hyvinvointi, ovat olleet hyvin tärkeitä teemoja Destiassa jo pitkään.

Onko mielestäsi jotain mikä estää tai vaikeuttaa nopeamman kehityksen?

Luulen, että tiedon puuttuminen ja rohkeiden käytännön kokeilujen puuttuminen on merkittävin estävä tekijä. Toki kun on kyse isoista hankkeista ja pitkäikäisistä rakenteista, on ymmärrettävää, että jonkin verran varovaisuutta on. Tarvittaisiin lisää hyviä käytännön esimerkkejä onnistumisista sekä myös haasteista ja kehittämisalueista, jotta alaa saataisiin vietyä eteenpäin. Tarvitsemme enemmän yrityksiä, kuntia ja ihmisiä, jotka ovat valmiita ottamaan lisää askeleita muutosta kohti ja olemaan edelläkävijöitä.

Miten uskot tilanteen kehittyvän tulevaisuudessa?

Uskon, että hankkeissa huomioon otettavat kestävän kehityksen vaatimukset ja näkökulmat tulevat laajenemaan nykyisestä. Uudet toimintatavat otetaan ensiksi käyttöön isoissa edelläkävijähankkeissa, kuten allianssihankkeissa. Ne tarjoavat hyvän tilaisuuden tehdä asioita uudella tavalla erinomaisessa ja läheisessä yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Toimivimmat käytännöt laajenevat muihin hankkeisiin edelläkävijöiden viestiessä onnistumisistaan.

Mitkä ovat mielestäsi avaintekijöitä muutoksen aikaansaamisessa ja päästöjen hallinnassa?

Avainasemassa on osaamisen, kyvykkyyksien ja toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto pilottien kautta toteutukseen. Myös digitalisaatiolla on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi tietopohjan lisääntymiseen. Suurin osa liikenneinfran päästöistä tulee käytön ajalta – jos liikenteen päästöt otetaan huomioon. Tämä koskee myös esimerkiksi raitiotiehankkeita. Käytön aikaisiin päästöihin tulee vaikuttamaan ajoneuvoteknologian kehittyminen ja sähkön tuotantotapojen kehittyminen.

Jos käyttövaihe jätetään pois tarkasteluista, suurin osa päästöistä tulee muutamista päästöintensiivisistä materiaaleista, kuten teräs ja betoni tai asfaltti. Kierrätysraaka-aineiden käytöllä voidaan vaikuttaa kaikkien näiden päästöihin. Myös työkoneiden ja kuljetusvälineiden käyttövoiman valinnalla työmaalla on merkitystä päästöihin. Työmaaympäristöihin tarvittaisiin vielä nykyistä laajempaa koko tuotantoketjun tiedonkeruun integraatiota ja sen datan hyödyntämistä päästövähennysten suunnittelussa ja toteutuksessa.

 

Marja-Terttu Sikiö on työskennellyt 14 vuotta suunnittelu- ja asiantuntijapalveluissa Destialla. Hän on tällä hetkellä projekti- ja ryhmäpäällikkönä ympäristöarvioinnin osastolla.

Destia

Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö ja osa kansainvälistä Colas-konsernia. Se suunnittee, rakentaa ja kunnossapitää yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämätöntä infrastruktuuria, kuten sähköverkkoja, siltoja, teitä ja ratoja. Destia kehittää kaupunkeja, telematiikka- ja valaistusratkaisuja ja tarjoaa monipuolisia palveluja liikenteen ja infraomaisuuden hallintaan.

Jere Syrjälä
March 21, 2023

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Master Infrakit OFFICE and Mobile browser version with our comprehensive manual

Master Infrakit OFFICE and Mobile browser version with our comprehensive manual

We’re excited to announce that, as requested by our loyal users, we’ve published a comprehensive manual for Infrakit OFFICE and Mobile browser version! These resources have been designed to help you get the most out of your Infrakit experience, whether you’re a beginner or a seasoned user. With this manual, you can learn everything there is to know about our platform, from logging in to utilizing the more advanced features. Let’s dive into what you can expect from the manual.

Getting started: logging in and settings

Infrakit is all about ease of use, and our manual reflects that. The first sections of the manual walks you through the simple process of logging in and adjusting your settings. This ensures that you can start using Infrakit as quickly as possible, tailoring the platform to your specific needs.

Exploring functions and features

The manual is organized by topic, making it easy to find the information you’re looking for. It delves into the functions and features of various pages and tabs within the Infrakit platform, helping you navigate the interface with confidence. You’ll learn how to control models, documents, and photos, as well as how to work with as-builts, equipment, and section views.

Saved views: a powerful tool

One particularly useful feature that the manual covers is the concept of saved views. This powerful tool allows you to store customized views of your project data, enabling you to quickly access the information that’s most relevant to you. The manual provides step-by-step instructions on how to create, manage, and share these saved views, streamlining your workflow and making collaboration a breeze.

Boost your productivity with Infrakit

Infrakit is designed to help you work faster and more productively, no matter your role in the infrastructure construction project. Our platform opens up new avenues for collaboration, ensuring that everyone on your team is on the same page. With our comprehensive manual, you’ll be able to make the most of Infrakit’s features and become a true champion of modern infra construction.

Training opportunities and support

While our manual is a fantastic starting point, we understand that you may still have questions or require additional training. Our team is here to help! For further information and training opportunities, please don’t hesitate to reach out to us.

Conclusion

Infrakit’s new manual for OFFICE and Mobile browser version is designed to help you maximize your use of our platform, whether you’re a new user or an experienced pro. By familiarizing yourself with the features and functions outlined in this guide, you’ll be well on your way to becoming an expert in modern infrastructure construction. So, give yourself that extra boost and get started today!

Please note that this manual is subject to regular updates, as we continuously improve and expand Infrakit’s features. Be sure to keep an eye out for the latest edition to stay up-to-date with all that our platform has to offer.

Manual is available on our Knowledge Base »  

For further information and training opportunities, please contact our support team at support@infrakit.com

 

Anssi Johansson
March 15, 2023

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

The New Infrakit version brings more CDE features and enhanced 3D experience!

The New Infrakit version brings more CDE features and an enhanced 3D experience! 

Release blog posts may not be the most popular ones we’ve got, but we could argue that they are high value providing hidden gems for those that do open these. Seems that you are one of those pioneers, and forerunners of the industry, so congratulate yourself on being on the tip of the iceberg, by educating yourself to be the ”digitalization champion” who rides the tide!  

For release 3.8.2 of Infrakit OFFICE, we focused on making features that help manage all project documents in Infrakit, not only the ones you would visualize on the map. Together with that, we have enhanced the 3D BIM viewing. In other words, these features enable you to work faster,  collaborate better, and be the star of your project! 

  

Optimize your data management with new CDE features

It’s no big secret that data management is the key to successful projects. This time we focused to enhance our CDE features by adding you an opportunity to set and manage properties for your files. 

Was it either file categories of Design Disciplines, Model maturities, or phases of the project, property management saves you a ton of time. Add your custom property as a number, text value, or in a list of options. 

Check how to use it from the video below! 

 

Simplify your mountain of information 

Infraprojects tend to have quite an overwhelming amount of files… Thus, filtering and sorting out the ones you don’t need in the UI brings simplicity.  

To enable this step by step, we developed another CDE feature, which enables you to make any file or folder dispappear from the visualization apps.  As an example, you can use the Infrakit as single source of truth platform for all the project files. Store and manage the revisioning of the native drawings that are not meant for map projection. With this feature those files are not bugging the users of the Map page. 

We also introduced handy left-click menus on web UI, make sure you don’t miss that one! 

The video below once again will show you a quick and easy way of using this feature! 

Become a superior collaborator with enhanced 3D’s and point clouds 

 

Wouldn’t you want to be the champion, who makes everyone in project-wide collaboration feel happy and safe? Yea, that is precisely why (once again), we used a ton of focus on making Infrakit help you to be the champion. 

Infrakit’s high-power 3D engine can smoothly render your map and 3D data in one view on any modern hardware (yeah, that’s including phones and tablets). The 3D view now also enables you to see the station numbers of alignments, enabling finding the right spot on the project even handier. On top of these, the new version enables you to select multiple point clouds to be visualized at the same time!  

These features not only make the designs and visualizations of the site look good but you as well! 

 

Check the more in-depth list of new features and improvements of this version from our Knowledge Base

Jere Syrjälä
March 13th, 2023

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.