Destias Marja-Terttu Sikiö: miljöfrågor och hållbarhet är allt viktigare teman i planeringen av infrastrukturprojekt

Infrastruktursektorn är en av de mest förorenande industrierna i världen. Huvuddelen av utsläppen sker efter driftsättning, men även själva konstruktionen påverkar miljön.

Oavsett bransch är miljöfrågor och hållbarhetsmål ämnen som blir allt viktigare i samtalen och ribban har lagts högt. För att uppnå dessa mål och minska utsläppen inom infrastrukturbyggen innebär det att nya tekniska och materialmässiga alternativ måste undersökas, och att rutiner i viss utsträckning behöver ändras. Digitalisering förväntas också bidra till att minska miljöpåverkan av byggen. Finland har en bra utgångspunkt för detta, eftersom stora ansträngningar har lagts ned på digitalisering av infrastruktur under de senaste 10 åren.

För att uppnå hållbarhet i infrastrukturbyggande behöver vi tänka utifrån ett helhetsperspektiv. Destia har till exempel en lång tradition av att värna om social hållbarhet, som bland annat arbetarskydd och de anställdas välbefinnande. Hållbarhet är dock ett ämne som breder ut sig mer och mer inom sektorn, och det pratas alltmer om utsläpp och övergripande miljöpåverkan generellt.

Vi intervjuade Destias Marja-Terttu Sikiö för att ta reda på hur hon ser på samtalen kring ämnet och vad man kan skulle kunna göra för att skapa förändring.

Hur ser du på den nuvarande situationen inom byggsektorn?

Jag ser den som mycket positiv i den meningen att miljöfrågor och hållbarhet, som klimatarbete, i allt större utsträckning redovisas i projekt, inklusive kommunala utvecklingsprojekt. För Destia har sociala hållbarhetsfrågor, som arbetarskydd och de anställdas välbefinnande, länge varit viktiga teman.

Ser du något i dagsläget som står i vägen för eller fördröjer utvecklingen?

Jag tror att det främsta hindret är brist på kunskap och djärva experiment på en praktisk nivå. När det gäller stora projekt och långvariga strukturer måste vi naturligtvis vara försiktiga. För att utvecklas inom sektorn behövs fler exempel på framgångsrika projekt, såväl som utmaningar och områdesförbättringar. Vi behöver också fler företag, kommuner och människor som är öppna för förändringar och vill vara föregångare.

Hur tror du att situationen kommer att se ut i framtiden?

Jag tror att det kommer att finnas ett ännu bredare urval av krav och perspektiv på hållbarhet som måste tas i beräkning i nya projekt. Nya metoder kommer först att införas i större banbrytande projekt, till exempel alliansprojekt. De erbjuder en bra möjlighet att göra saker på ett nytt sätt, med nära samarbete mellan de olika aktörerna. De bästa metoderna kommer sedan att spridas till andra projekt som ett resultat av föregångarnas framgångar.

Vilka tror du är nyckelfaktorerna för att skapa förändring och kontrollera utsläppen?

Nyckeln är att utveckla och använda oss av färdigheter, kompetenser och nya metoder genom pilotprojekt. Tack vare digitalisering har vi dessutom möjligheten att avsevärt utöka kunskapsbasen. Med avseende på transportutsläpp så sker merparten av utsläppen från transportinfrastruktur under användning. Det gäller även för spårvägsprojekt. Dessa utsläpp kommer att minskas genom framsteg inom fordonsteknik och elproduktionsmetoder.

Bortsett från driftsfasen genereras merparten av utsläppen från ett fåtal material, såsom stål, betong och asfalt. Dessa utsläpp kan minskas genom användningen av återvunna råmaterial. Valet av arbetsmaskiner och transportutrustning har också betydelse. Mer integration av datainsamling över hela produktionskedjan och användningen av dessa data för planering och genomförande av utsläppsminskningar behövs fortfarande på arbetsplatserna.

 

Marja-Terttu Sikiö har arbetat för Destias design- och experttjänster i 14 år. För närvarande arbetar hon som projekt- och teamledare på avdelningen för miljöbedömningar.

Destia

Destia är Finlands största operatör inom infrastruktursektorn och en del av internationella Colas Group. Företaget designar, bygger och underhåller infrastruktur som är nödvändig för ett välfungerande samhälle. Detta inkluderar elnät, broar, vägar och järnvägar. Destia förbättrar städer genom att utveckla telematik- och belysningslösningar och genom att erbjuda ett brett utbud av tjänster för transport- och infrastrukturförvaltning.

Jere Syrjälä
March 21, 2023

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.