Kvalitetssäkringskonsult under projektet för riksväg 4 mellan Kirri och Tikkakoski: landsvägssträckan färdigställdes åtta månader tidigare än planerat och inom ramen för budgeten  

Landsvägssträckan av riksväg 4 färdigställdes åtta månader tidigare än planerat och inom ramen för budgeten. Infrakit användes exempelvis i tillsynen över byggarbetsplatsen och för kvalitetssäkring i hela projektorganisationen. Vi frågade Welado Oys områdeschef, Arto Hyvärinen, hur det var att använda Infrakit i projektledningen och kvalitetssäkringen i realtid ur kundens och konsultens synvinkel.

Bakgrundsinformation om projektet

Projektet, som påbörjades år 2018 med en utvecklingsetapp, skulle enligt plan slutföras senast 2023, och det beställdes av Trafikledsverket. Projektet avsåg upprustning av riksväg 4 mellan Kirri, Jyväskylä, och Vehniä, Laukas. Mellan Kirri och floden Makkarajoki löper landsvägen i en ny terrängkorridor, och mellan floden Makkarajoki och Vehniäs trafikplats i flera nivåer löper landsvägen i den befintliga terrängkorridoren.

Riksväg 4 byggs som en 2+2-väg med mitträcke. Förutom landsvägen anläggs en parallell väg för hela sträckan. (Destia.fi)

Riksväg 4 är en del av det nationella TEN-T-stomnätet. Trafikvolymen på riksväg 4 vid Kirri är ungefär 20 000 fordon om dagen, varav 10 % är tung trafik. Riksväg 4 är en av de viktigaste rutterna för tung trafik i Finland. (Väylä.fi)

Projektmål:

• Att förbättra trafikströmmar och trafiksäkerhet
• Att förbättra förhållandena för tung trafik
• Att förbättra förhållandena för affärsverksamhet i området
• Att skapa bättre färdvägar för fotgängare och cyklister

Welado Oys områdeschef, Arto Hyvärinen, deltog i projektet som anläggningskonsult och bistod kunden med bl.a. projektövervakning och säkerhetssamordning

Första gången jag använde Infrakit var i ett projekt som genomfördes under 2013 och 2014 när jag arbetade som entreprenör för min tidigare arbetsgivare. Då deltog vi i ett NTM-projekt i mellersta Finland som inbegrep att tillsammans med kunden använda Infrakit som ett pilotprojekt.

2018 började jag arbeta som anläggningskonsult för Welado Oy och därefter i Trafikledverkets grupp av infrastrukturprojekt för trafikförbindelser till Metsä Groups bioproduktanläggning i Äänekoski med ett totalt värde av ca 80 miljoner euro. Denna grupp av projekt lanserades så tidigt som 2016 med BIM-baserad design och konstruktion. En av entreprenörerna för gruppen av projekt var Destia, som använde Infrakit. Trafikledverket hade, i egenskap av kund, också inloggningsuppgifter och åtkomsträttigheter till systemen. På så vis blev jag involverad i större projekt och använde Infrakits system.

Roll i projektet

Utvecklingsskedet i projektet för riksväg 4 mellan Kirri och Tikkakoski, som genomfördes som ett ECI-projekt, avslutades våren 2019, och därefter inleddes anläggningsarbetet.

Jag blev involverad i genomförandet av projektet så snart utvecklingsskedet avslutades. Trafikledverket genomförde ett upphandlingsförfarande för de tillhörande stöduppgifterna, övervakningen och säkerhetssamordningen, och Welado Oy vann upphandlingen. Sedan dess har jag bistått kunden i övervakningen av frågor med anknytning till projektets genomförande, kvalitet och säkerhet.

Projektets design och genomförande är helt modellbaserat. Infrakit är ett av de verktyg som används i genomförandet av projektet. Jag använde exempelvis Infrakit för att kontrollera de byggresultatsdata som tagits fram av maskinstyrningsutrustningen och lantmätarna, vilket gjorde att jag kunde övervaka projektets framåtskridande i mer eller mindre realtid. Det gjorde även att vi kunde jämföra byggresultatsdatan med de designade ytorna och nivåerna i enlighet med de komponentspecifika toleranserna.

Funktioner som används

Möjligheten att ta fram fotodokumentation i systemet är en av dess viktigaste funktioner. Anläggningsarbetets framåtskridande dokumenterades på komponentspecifik grund med hjälp av foton som tagits med exempelvis mobila enheter. Entreprenören hade även tillgång till en drönare vars 360-graderskamera användes för att dokumentera arbetets framåtskridande i regelbundna tids- och pålintervall genom hela anläggningsetappen. Detta var till stor hjälp eftersom det gjorde att vi kunde fastställa tredje parts behov i detalj genom att använda ortofoton som var tagna av drönare nästan i realtid och utan att behöva lämna kontoret.

Entreprenören laddade även upp ortofoton till systemet som fungerade som bakgrundskartbilder, och genom att lägga projektkartor över dessa bilder kunde vi verifiera att vägarna, linjerna och strukturerna hade genomförts på de planerade platserna. Detta hjälpte oss även att övervaka projektets framåtskridande avseende trottoarer, trottoarmarkeringar samt avjämningar och ytstrukturer.

Vidare kunde vi, när det gällde färdigställda strukturer, använda oss av vyerna som använde sig av byggresultatsdata för att visa platserna, lutningarna, toleranserna och funktionaliteten hos exempelvis torknings-, belysnings- och ytstrukturerna.

Utmaningar och fördelar

Vanligtvis omfattar genomförandet av ett projekt som detta, oavsett dess omfattning och innehåll, att utmaningar måste hanteras dagligen. Infrakit som system, och graden av digitalisering i branschen, förenklar arbetet, eftersom vi producerar enorma mängder data i realtid under anläggningen.

Det är enklare att hantera förändringar och utmaningar och fatta beslut med utgångspunkt i de data som samlats in under anläggningen när vi har så mycket bakgrundsinformation och fakta som möjligt till vår hjälp i denna strävan. Tack vare allt detta kan vi snabbare och enklare fastställa en ögonblicksbild av läget, fatta beslut samt vidta ytterligare åtgärder och övervaka dem.

”Infrakit effektiviserar definitivt arbetet, i synnerhet genom att ge tillgång till realtidsdata oavsett var du befinner dig. Tack vare allt detta kan vi snabbare och enklare fastställa en ögonblicksbild av läget, fatta beslut och vidta ytterligare åtgärder.”

Exempelvis behöver man inte, tack vare fotodokumentation i realtid, inte nödvändigtvis ägna tid åt att ta sig till byggarbetsplatsen, utan kan kontrollera situationen från skrivbordet eller på en mobil enhet, oavsett var man befinner sig.

Man blev även van vid att använda mobilapplikationen när man rörde sig runt på byggarbetsplatsen. När man befinner sig i ett stort projektområde hjälper mobilapplikationen en att snabbt fastställa var man är, och visar rutten och pålintervallet för där du är. Genom att kombinera data från Infrakit och andra digitala system kunde jag visa hur arbetet fortskred, och det underlättade rapporteringen om detta.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.