Konsulent for kvalitetssikring under riksvei 4-prosjektet mellom Kirri og Tikkakoski: Motorveistrekningen ble ferdigstilt 8 måneder før skjema og på budsjett  

Riksvei 4-strekningen ble ferdigstilt 8 måneder før planen og innenfor budsjettet. Infrakit ble for eksempel brukt til overvåking på byggeplassen og kvalitetssikring på tvers av hele prosjektorganisasjonen. Vi spurte områdesjef Arto Hyvärinen hos Welado Oy om hvordan bruken av Infrakit i prosjektledelse og sanntids kvalitetssikring ble opplevd fra både kundens og konsulentens synspunkt.

Bakgrunnsinformasjon om prosjektet

Prosjektet startet i 2018 med en utviklingsfase, og skulle etter planen være fullført innen 2023. Det ble bestilt av det finske vegvesenet. Prosjektet var for å forbedre tilstanden til riksvei 4 mellom Kirri, Jyväskylä og Vehniä, Laukaa. Mellom Kirri og elven Makkarajoki går motorveien i en ny terrengkorridor, og mellom elven Makkarajoki og Vehniä-flernivåutveksling går motorveien i den eksisterende terrengkorridoren.

Riksvei 4 er anlagt som en 2+2 vei med midtrekkverk. I tillegg til motorveien, er det konstruert en parallell vei for hele strekningen. (Destia.fi)

Riksvei 4 er en del av det nasjonale TEN-T-kjernenettet. Trafikkmengden på riksvei 4 ved Kirri er ca. 20 000 kjøretøy i døgnet, hvorav 10 % er tungtrafikk. Riksvei 4 er en av de viktigste rutene for tungtrafikk i Finland. (Väylä.fi)

Prosjektmål:

• Bedre trafikkavvikling og trafikksikkerhet
• Gi bedre forhold for tungtrafikken
• Forbedre forholdene for næringsvirksomhet i området
• Lage bedre ruter for gang- og sykkel

Områdesjef Arto Hyvärine hos Welado Oy deltok i prosjektet som byggerådgiver, og bistod byggherren med blant annet prosjektveiledning og sikkerhetskoordinering

Første gang jeg brukte Infrakit var i et prosjekt utført i 2013 og 2014, da jeg jobbet som entreprenør for min forrige arbeidsgiver. På den tiden deltok vi i et ELY Center-prosjekt i Midt-Finland, som innebar pilotering av Infrakit sammen med klienten.

I 2018 begynte jeg å jobbe som byggerådgiver for Welado Oy. Deretter jobbet jeg hos det finske vegvesenets gruppe innen infrastrukturprosjekter på trafikkforbindelser til Metsä Groups bioproduktfabrikk i Äänekoski, med en samlet verdi på ca. 80 millioner euro. Denne gruppen av prosjekter ble lansert allerede i 2016 med BIM-basert prosjektering og konstruksjon. En av entreprenørene for prosjektgruppen var Destia, som brukte Infrakit. Som oppdragsgiver hadde det finske vegvesenet også tilgangsrettigheter til systemene. På den måten ble jeg involvert i større prosjekter og bruk av Infrakits system.

Prosjektrollen

Utviklingsstadiet av prosjektet på riksvei 4 mellom Kirri og Tikkakoski ble gjennomført som et tidlig intervensjonsprosjekt. Det ble avsluttet våren 2019, deretter startet anleggsarbeidet.

Jeg ble involvert i gjennomføringen av prosjektet med en gang utviklingsfasen var over. Det finske vegvesenet la ut de tilhørende støtteoppgavene, tilsyn og sikkerhetskoordinering på anbud, og Welado Oy vant anbudet. I ettertid har jeg støttet oppdragsgiver i tilsynet med forhold knyttet til prosjektets gjennomføring, kvalitet og sikkerhet.

Prosjekteringen og gjennomføring av prosjektet er fullstendig modellbasert. Infrakit er et av verktøyene som brukes i prosjektets gjennomføring. Jeg brukte for eksempel Infrakit for å kontrollere as-built-dataene produsert av maskinkontrollutstyret og landmålerne, noe som gjorde det mulig for meg å overvåke prosjektets fremdrift i mer eller mindre sanntid. Det gjorde oss også i stand til å sammenligne as-built-dataene med de prosjekterte overflatene og nivåene, i samsvar med de komponentspesifikke toleransene.

Funksjonene som ble benyttet

Evnen til å produsere fotografisk dokumentasjon i systemet er en av nøkkelfunksjonene. Fremdriften i konstruksjonen ble dokumentert på komponentspesifikk basis, ved hjelp av for eksempel bilder tatt med mobile enheter. Entreprenøren hadde også tilgang til en drone med et 360-kamera som ble brukt til å dokumentere fremdriften i arbeidet til faste tider, og milepæler gjennom hele byggetrinnet. Dette var til stor hjelp, siden det gjorde det mulig for oss å avgjøre behovene til tredjeparter i detalj. Det ble gjort ved å benytte drone-ortofotoer i nærmest sanntid, uten å måtte forlate kontoret.

Entreprenøren lastet også opp ortofoto til systemet for å fungere som bakgrunnskartbilde. Ved å legge til prosjektkart over disse bildene, hjalp det oss med å verifisere at veiene, linjene og strukturene var implementert på de planlagte stedene. Dette hjalp oss også med å overvåke prosjektets fremdrift for delen av fortau, fortaumerking og etterbehandling og overflatestrukturer.

I forbindelse med utførte strukturer, var vi dessuten i stand til å benytte visningene ved å bruke as-built-data til å vise plasseringer, helninger, toleranser og funksjonalitet til for eksempel tørke-, belysnings- og overflatestrukturer.

Utfordringer og fordeler

Vanligvis innebærer gjennomføringen av et prosjekt som dette at man må håndtere daglige utfordringer, uavhengig av prosjektets størrelse og innhold. Infrakit som system og graden av digitalisering i bransjen gjør arbeidet enklere, siden vi produserer enorme mengder data i sanntid gjennom byggeperioden.

Det er lettere å svare på endringer og utfordringer og ta beslutninger basert på data som innhentes under byggingen, når vi har så mye bakgrunnsinformasjon og fakta som mulig for å støtte oss i dette arbeidet. Takket være alt dette kan vi etablere et øyeblikksbilde av situasjonen, ta beslutninger og iverksette ytterligere tiltak og overvåke dem raskere og enklere.

«Infrakit gjør definitivt arbeidet mer effektivt, spesielt ved å gi tilgang til sanntidsdata uavhengig av hvor du befinner deg. Takket være alt dette kan vi etablere et øyeblikksbilde av situasjonen, ta beslutninger og iverksette ytterligere tiltak og overvåke dem raskere og enklere.

For eksempel vil man med sanntids fotografisk dokumentasjon ikke nødvendigvis trenge å bruke tid på å reise til byggeplassen, men kan sjekke situasjonen fra skrivebordet ditt på en mobil enhet – uansett hvor man er.

Bruken av mobilapplikasjonen ble også innøvd når man beveget seg på byggeplassen. Når du er i et stort prosjektområde, hjelper mobilapplikasjonen deg med å finne posisjonen din raskt og viser ruten og peleintervallet du befinner deg på. Kombinasjonen av data fra Infrakit og andre digitale systemer gjorde at jeg kunne vise fremdriften i arbeidet og forenkle rapportering.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.