Utvecklingsprojekt för riksväg 3 för 70 miljoner euro slutfört ett år tidigare än planerat

Byggarbetet för projektet för Finlands riksväg 3 startade sommaren 2020 och avslutas i november 2022, ett år tidigare än planerat. Enligt den ursprungliga planeringen skulle vägen öppnas för trafik hösten 2023.

Motorvägen genom Hämeenkyrö har rustats upp genom konstruktionen av en 10 kilometer lång sträcka med dubbla körbanor med fyra körfält. Vägen har 3 plankorsningar och 11 broar. Infrakit har varit en del av implementeringen genom hela projektet, ända från designstadiet till platsövervakning och kvalitetssäkring.

Den nuvarande genomsnittliga dagliga trafikvolymen på avsnitten längs länken på riksväg 3 är mellan 2 500 och 16 900 bilar per dag. År 2040 beräknas den genomsnittliga dagliga trafiken öka till mellan 2 800 och 24 700 bilar per dag. Andelen tunga lastbilar i den totala trafiken varierar mellan 6 % och 16 % (Vayla.fi).

Projektet har utförts av finska Trafikverket och kontrakterats av Destia. Det nya vägavsnittet kommer att minska restiden mellan Helsingfors och Vasa och förbättra trafikflödet och säkerheten på motorvägen.

Stora infrastrukturprojekt kräver omfattande planering

Bra planering är en viktig faktor för att undvika förseningar i schemat. Infrakit har varit involverad i projektet ända från början och samlat in designdata.

Som en del i digitaliseringen av branschen gör Infrakits programvara det lättare att arbeta i olika steg. Programvaran effektiviserar informationsflödet, från designbordet via implementering till rapportering.

Platsdata exekverades med en traditionell entreprenörsmodell, men vägdesignlösningarna var de första att utformas och utvecklades samtidigt. Den digitala plattformen har effektiviserat designprocessen.

Kartor och 3D-modeller tillgängliga för alla planerare har visat hur planerna fortskridit.Gällande övervakning, kan Infrakit användas för att kontrollera behandlingen och noggrannheten av data. Detta gör att arbetsfortskridandet kan övervakas nästan i realtid. Dessutom kan exakta data jämföras med de designade ytorna och nivåerna enligt strukturella toleranser.

Digitalisering och effektivisering av informationsflödet påverkar beslutsfattande och uppföljning och bidrar avsevärt till förmågan att hålla deadlines.

Smidig kommunikation på plats minskar förseningar

Att svara på utmaningar och förändringar och fatta beslut under projektets gång är avgörande för att hålla schemat. Under byggnadsarbete genereras enorma mängder data på plats och att kunna organisera och dela dessa data påskyndar arbetet avsevärt.

Med insamlade data är det mycket lättare att bygga upp en bild av situationen och följa arbetet. Det underlättar också beslutsfattande när det finns tillräckligt med kontextuella data och fakta som uppbackning.

Med Infrakits plattform kan användare ladda upp ortofoton såsom kartbilder, på vilka planer kan visualiseras. Det gör det lätt att se att vägar, väglinjer och konstruktioner har byggts enligt platsdesignen. Detta förenklar övervakningen av genomförande och fortskridande av arbeten såsom trottoarer, vägmarkeringar och efterbehandlings- och beläggningsarbeten.

Hållbar utveckling reformerar branschen för infrastrukturuppbyggnad

Hållbarhet är också tydligt i vägarbetsutvecklingen. Hämeenkyröprojektet har haft stort fokus på återanvändning av byggmaterial, vilket det finska Trafikverket stödjer med förnyade hållbarhetsriktlinjer. Infrakit är en del av denna trend. Förbättrat informationsflöde och effektivare resursanvändning medför besparingar i använt material och energi.

Kostnader kan minskas genom användningen av återvunnet material. Detta sparar också naturresurser eftersom avfall kan återvinnas istället för att bara deponeras. I Hämeenkyrö har lämpligt material inhämtat från närområdet använts för bullerskärmar och beläggningsmaterial.

”Det är verkligen givande att se vår kund lyckas med sitt projekt genom att använda de senaste digitala processerna. Naturligtvis har ett effektivt genomfört projekt också ett betydligt lägre koldioxidavtryck”, säger Teemu Kivimäki, VD för Infrakit.

Infrakit främjar miljövänligheten och hållbarheten i infrakonstruktion genom att optimera resurserna. Särskilt när råvarupriserna stiger ger resurseffektivitet betydande kostnadsbesparingar. Läs mer om Infrakits hållbarhet.

 

Anssi Johansson
December 19, 2022

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.