Klimatfonden beviljar Infrakit ett kapitallån på 6 M€ för utveckling av programvaror och kommersialisering av hållbarhetsfunktioner som effektiverar utsläppsminskningarna inom infrabyggandet

Klimatfonden har beviljat ett kapitallån på högst 6 miljoner euro för utveckling av hållbarhetsfunktionerna och påskynda internationaliseringen hos Infrakit Group Oy:s informationshanteringsservice. Genom att effektivera användningen och transporterna av arbetsmaskiner och material kan man uppnå utsläppsminskningar på uppskattningsvis 5 % på infrabyggplatser.

Med infrabyggande avses till exempel byggande av trafikleder, trafikcenters och byggen inom energisektorn och industrin. Utsläppen inom sektorn är i Finland årligen cirka 1,4 Mt CO2-ekv, av vilket cirka 55 % orsakas av förbrukningen av bränslen för arbetsmaskiner och fordon.

Infrakit erbjuder informationshanteringsservice inom infraprojekt särskilt i avsikt att effektivera tidsåtgången och kostnaderna inom byggandet. ”Hittills har vi kunnat lova våra kunder inbesparingar på cirka 20 % i de sammanlagda kostnaderna inom infrabyggandet i och med att verksamheten effektiveras via vår service. Månget projekt har också slutförts snabbare än planerat såsom 70 miljoner euros projektet på riksväg 3. Vi vill nu skapa motsvarande behållningar även på hållbarhetssidan”, berättar verkställande direktör Teemu Kivimäki på Infrakit.

Infrakits hållbarhetsfunktion kommer att erbjuda mer exakt information och verktyg till byggbolagen och infrastrukturägarna i Finland och utomlands i avsikt att effektivera utsläppsminskningarna. Servicen möjliggör bland annat utnyttjande av klimat- och miljöinformation och mätning och förutseende av utsläpp i användarnas verksamhet.

”Infrakits övergripande informationshanteringsservice utgör en metod att påskynda hållbarhetssynvinkeln inom byggnadssektorn. Städer och kommuner kunde till exempel med hjälp av servicen ställa konkreta krav och mål på byggarna i fråga om lågemission. Med vår finansiering påskyndar vi expansionen av en lösning som ger utsläppsminskningar och möjliggör vi ett framtagande av nya hållbarhetsfunktioner”, berättar verkställande direktör Paula Laine på Klimatfonden.

Infrakits lösning

Infrakit Group Oy är ett år 2010 bildat företag som erbjuder molnbaserad informationshanteringsservice till infrabyggplatser. Infrakits lösning har redan använts i över 3000 projekt med ett sammanlagt värde till över 30 miljarder euro i Finland och utomlands.

I Infrakits utsläppsminskningar rör det sig om s.k. indirekta utsläppsminskningar. Bolagets teknologi möjliggör identifiering av utsläppen, men de slutliga utsläppsminskningarna beror på vilka åtgärder som bolagets kunder vidtar och inte direkt på det finansierade bolagets teknologi eller produkt. Infrakits lösning som bygger på ledning genom information erbjuder verktyg för granskning av koldioxidavtrycket, uppföljning av realiserade utsläpp och optimering av utsläppen under realiseringen. Genom att utnyttja denna information kan Infrakits kunder minska utsläppen från infrabyggandet.

Beräkningen av projektets utsläppsminskningspotential bygger på den effektiverande inverkan på infrabyggandet som den informationsmodellplattform som bolaget erbjuder har och med vilken till exempel förbrukningen av det bränsle som arbetsmaskinerna på byggplatser använder kan minskas. Utsläppsminskningarnas storleksklass för ett infrabyggnadsprojekt del är cirka 0,6 kt CO2-ekv. Om affärsverksamhetsplanen lyckas vore den beräknade kumulativa utsläppsminskningspotentialen under en period på tio år cirka 3 Mt CO2-ekv. Utsläppsminskningsbehållningen som de nya hållbarhetsfunktionerna som nu tas fram för med sig skulle realiseras utöver denna beräkning, men bedömningen av storleksklassen på den behållningen är förknippad med osäkerheter och därför har de inte inkluderats i den presenterade utsläppsminskningsberäkningen. Målmarknaderna i projektet ligger såväl i Finland som utomlands, men bolaget beräknar att den huvudsakliga expansionen kommer från utlandet.

Storleken på bolagets sammanlagda investering i expansions- och utvecklingsplanen för de kommande åren beräknas till cirka 12,6 M€ och i den summan ingår utöver lånet från Klimatfonden en finansiering på cirka 5 M€ i form av eget kapital från bolagets nuvarande delägare och stöd från Business Finland och NTM-centralen.

Klimatfondens kapitallån med bytesrätt på högst 6 M€ inriktas på framtagning av funktioner som möjliggör utsläppsminskningar och på påskyndande av ibruktagandet av programvaran på internationell nivå. Räntan på Klimatfondens kapitallån är marknadsmässigt prissatt och i kapitallånet ingår också en konversionsrätt.

Mer information:
Saara Mattero, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja p. 0400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Anssi Johansson, VP of Marketing, p. 040 592 9933, anssi.johansson@infrakit.com

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering.

Infrakit – Your digital transformation partner. Infrakit är en molntjänst som ändrar de etablerade verksamhetsmodellerna inom infrabyggandet och som ökar lönsamheten och miljövänligheten inom byggandet. Vi stöder ett hållbart infrabyggande genom att möjliggöra inbesparingar på hela 20 % i totalkostnaderna för ett projekt. Vi har världens mest avancerade byggnadsföretag och infraägare som våra kunder. Vi har hjälpt våra kunder att digitalisera sina infraprojekt allt sedan år 2010 – med hjälp av Infrakit har byggts infra till ett värde av över 30 miljarder euro i mer än 3000 projekt i 13 länder.

Anssi Johansson
Februari 8, 2023

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.