Destia rakentaa Mutkalammen tuulipuistoa – Suunnittelun ohjaaja Krista Uutela kertoo jättihankkeen seurannasta suunnittelijan näkökulmasta

Destia rakentaa tuulipuistoinfraa Vestakselle Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla Mutkalammella, joka tulee valmistuessaan olemaan Suomen suurin.

 

Sopimuksen mukaan Destia suunnittelee ja rakentaa tuulipuiston työmaatiet ja tuulivoimaloiden perustukset. Destia rakentaa myös tuulipuiston sähköverkon keskijännitekaapeloinnin. Destia käyttää uusimpia digitaalisia projektityökaluja ja hyödyntää niistä saatavaa dataa varmistaakseen projektin nopean ja täsmällisen valmistumisen.

Tuulipuistojen rakennusaikataulu perustuu hankkeen laajuuteen ja tarvittavaan työvoimaan. Mutkalammen tuulipuiston laajuuden – 4800 hehtaarin ja 69 tuulivoimalan – myötä projekti vaatii pidemmän valmistelu- ja rakentamisajanjakson. Rakennustyöt alkoivat vuoden 2021 alussa ja ensimmäiset voimalat pystytetään vuoden 2022 alkupuolella. Energiantuotanto alkaa kahdessa eri vaiheessa: vuoden 2022 lopussa ja vuoden 2023 heinä-syyskuussa. (www.mutkalampi.fi)

Krista Uutela toimi suunnittelun ohjaajana Mutkalammen hankkeella, haastattelimme häntä Infrakitin käytöstä suunnittelijan näkökulmasta.

Mitkä olivat Infrakitin käyttökohteet ja käytetyt ominaisuudet?

“Mallien tarkastelu, poikkileikkaukset, massalaskenta, drone-lentojen kautta taustakuvien tarkastelu työmaa-alueen eri kohteissa. Suunnittelun ja rakentamisen sovittamisen yhteydessä Infrakitin kautta pystyttiin myös seuraamaan työn etenemistä ja sitä kautta sovittamaan suunnittelun aikataulutusta rakentamiseen liittyen.”

Miten tällaisella projektilla työskentely eroaa muista projekteista?

“Tämä oli suuri työmaa tiukalla suunnittelun ja rakentamisen aikataululla. Aikaa suunnitteluun ja sen aikatauluttamiseen ei juurikaan ollut, joten suunnittelu ja rakentaminen menivät koko ajan lähes käsi kädessä.”

Mitkä ovat suurimmat hyödyt teille? Opitteko jotain uutta?

“Sanoisin, että mahdollisuus työmaan etenemisen seuraamiseen. Suunnittelijat olivat ympäri suomen, pohjoisesta etelään, joten paikalla olo ja työmaalle pääsy oli mahdotonta. Infrakit tarjosi ajantasaisen seurannan ja kohdentamisen mahdollisuuden, joita tarvittiin näin suuren työmaan kohdalla.”

“Uutena opin käyttämään massalaskentaa.”

Mitä sanoisitte Infrakitin hankintaa harkitsevalle?

“Infrakit tarjoaa mahdollisuuden työmaan ajantasaiseen seurantaan myös suunnittelun näkökulmasta. Erityisesti suuren työmaan kohdalla pidän tärkeänä mahdollisuutena myös suunnittelun nähdä työmaan liikkeitä ja pystyä keskustelemaan rakentajan kanssa missä haasteet ovat, Infrakit toimii yhteisenä työkaluna.”

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.